Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının incelenmesi (Ankara il örneği)


AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S PROBLEM BEHAVIORS (ANKARA SAMPLE)


Arş. Gör. Eda KARGI & Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN


ÖZET
Ülkemizde yaflanan h›zl› sosyal ve ekonomik de¤iflimlere paralel olarak sa¤l›k sorunlar›n›n boyutlar› da önemli ölçüde de¤ifl- mektedir. Günümüzde toplum sa¤l›¤›n› çeflitli fiziksel hastal›klar›n yan› s›ra ruhsal bozukluklar da büyük ölçüde etkilemektedir. Son y›llarda özellikle ilkokul çocuklar›nda gözlenen dikkat eksikli¤i-hiperaktivite bozuklu¤u, ö¤renme güçlü¤ü, kayg›, depresyon, psikosomatik sorunlar gibi ruhsal sorunlarda gözlenen art›fllar dikkatleri okul öncesi döneme çekmektedir. Çünkü, bu dönemdeki çocuklar s›k›nt›- lar›n› ve sorunlar›n›, bunlarla bafletme güçlüklerini do¤rudan ifade edememekte, ancak, oyun, resim, somatik yak›nmalar vb. projektif yollarla d›fla vurmaktad›rlar. Toplumun ruh sa¤l›¤› düzeyini yükseltmek için, koruyucu / önleyici hizmetlerin etkin bir flekilde verilmesi gerekmektedir. Bunun için de risk alt›ndaki hedef kitlelerdeki belirtilerin taranmas› ve tan›nmas› öncelik kazanmaktad›r. Bu araflt›rmada, Ankara’daki okul öncesi e¤itim kurumlar›na devam eden çocuklar›n sorun davran›fllar›n›n incelenmesi amaçlanm›flt›r. Araflt›rman›n örneklemini 3-5 yafl grubunda, 162 erkek ve 176 k›z olmak üzere seçkisiz (rastgele) örnekleme yöntemiyle seçilen 338 çocuk oluflturmufltur. Araflt›rmada çocuklar›n sorun davran›fllar›n› belirlemek amac›yla Achenbach ve Rescorla (2000) taraf›ndan gelifltirilen, Erol ve Ac› (2002) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan 1.5 - 5 Yafl Çocuk Davran›fl De¤erlendirme Ölçe- ¤i (Child Behavior Check-List For Ages 11/2-5, CBCL / 11/2-5) ve 11/2-5 Yafl Ö¤retmen Bilgi Formu (The Caregiver-Teacher Report Form for Ages 11/2-5, C-TRF 11/2-5) kullan›lm›flt›r. Çocuklar›n ölçekten ald›klar› puanlar›n yafl ve cinsiyete göre fark gösterip göstermedi¤i tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmifltir.


ABSTRACT
Parallel to the rapid developments in social and economic fields, the dimension of the health problems has also been increased. The community health has been affected not only by various physical diseases but also psychological disorders. Recent observations have revealed that there is an increase in psychological problems such as attention-deficit hyperactivity disorders, learning disabilities, anxiety, depression, and psychosomatic problems among primary school students. This case have led the studies towards pre-school children. Because, the children at that age group cannot directly express their discomforts and problems. They use projective ways such as pictures, games, and somatic complaints to express their discomfort. In order to increase the level of mental health of the society, it would be a necessity to give protective services properly. Therefore, to monitor and to recognize the symptoms in a target group that are under risk would be the first step. This study aims at examining the problem behaviors of pre-school children in Ankara.The sampling group of the study consists of 162 boys and 176 girls from 3-5 age group that are chosen randomly. The Child Behavior Check-List For Ages 11/2-5, CBCL / 11/2-5 and The Caregiver- Teacher Report Form for Ages 11/2-5, C-TRF 11/2-5 developed by Achenbach & Rescorla (2000) had been used in order to determine the children’s problematic behaviors. One way ANOVA had been used to determine the relation between the scores that the children obtained from the scale and the age and gender.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi dönem çocuğu, ruh sağlığı, önleyici hizmetler


KEYWORDS: pre-school children, mental health, preventive services

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education