Alt sosyo-ekonomik düzey annelerin çocuklarını kabul ve reddetme davranışlarının incelenmesi (diyarbakır ili örneği)


A STUDY ON THE ACCEPTANCE AND REJECTION BEHAVIORS OF MOTHERS FROM LOWER SOCIO-ECONOMIC LEVELS (ON DIYARBAKIR SAMPLE)


Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN & Öğrt.Mehmet TORAN


ÖZET
‹lk çocukluk y›llar›, bireyin tüm hayat›n› yönlendirecek bir etkiye sahiptir. Bu dönemde çocuklar›n aileleri özellikle de anneleri ile olumlu etkileflim kurmalar› onlar›n çok yönlü gelifliminin temellerini oluflturur. ‹nsan yaflam›n›n bu önemli y›llar›nda çocu- ¤un hayat›ndaki en önemli kifli olmas› nedeniyle annelerin çocuklar›n› kabul ya da reddetme davran›fllar›n›n incelenmesi önem kazanmaktad›r. Bu araflt›rman›n amac›, Diyarbak›r ‹li Ergani ‹lçesinde yaflayan ve 5 yafl›nda çocu¤u olan alt sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin çocuklar›n› kabul ve reddetme davran›fllar›n› incelemektir. Araflt›rman›n verileri Kiflisel Bilgi Formu ve Rohner taraf›ndan gelifltirilen Ebeveyn Kabul- Red Ölçe¤i (Anne Formu) kullan›larak toplanm›flt›r


ABSTRACT
Early childhood period has a great effect on individuals’ future life. Having a positive interaction with parents, especially with mothers, will establish a basis for a child’s many-sided development. As mothers are the most important figures in children’s life, especially at that period, it becomes important to study the acceptance and rejection behaviors of mothers.The aim of this study is to examine the acceptance and rejection behaviors of mothers from lower socio-economic backgrounds who live in Diyarbak›r province, Ergani district and who have children at the age of 5. The data of the research will be obtained by using Personal Information Form, and Parent’s Acceptance and Rejection Scale (Form for Mothers) developed by Rohner .


ANAHTAR KELİMELER: ebeveyn kabul, ebeveyn red, anne - baba tutumlar›


KEYWORDS: acceptance of parents, rejection of parents, parents attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education