Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme


Stress Factors Among University Students: A Study on Interpersonal Relationship Style and Problem Solving Abilities


Prof. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN & Yrd. Doç. Dr. Aliye ATAY KAYIŞ


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinde stres oluşturucu faktörleri belirlemek ve bunlar ile kişilerarası ilişki tarzları ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkileri saptamaktır. Ayrıca stres faktörleri ile cinsiyet ve öğretim türü gibi demografik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek de araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, pek çok stres oluşturucu faktör alt ölçeğinde kadınların erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları görülmüştür. Ayrıca, “akademik sorunlar” alt boyutunda da I. öğretimdeki öğrencilerin, II. öğretimdeki öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Bazı demografik değişkenler ve problem çözme yaklaşımları ile bazı kişilerarası ilişki tarzlarının öğrencilerin stres puanlarını yordadığı saptanmıştır. Elde edilen bulguların, sağlık merkezlerinde ve/veya psikolojik danışma merkezlerinde gençlere yönelik olarak verilecek olan birtakım eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu merkezlerde öğrencilere yönelik olarak verilecek olan “problem çözme becerileri” ve “iletişim becerileri” yönündeki eğitimler, koruyucu ruh sağlığı açısından da önemli olacaktır.


ABSTRACT
The main objective of this study is to determine the stress forming factors of college students and to determine the relationship between their social problem-solving abilities and interpersonal style. The further object of research is to contribute to a better understanding of relationship between stress factors of students and their various demographic variables such as gender and type of education. The results of analysis revealed that in many stress-forming-factor subscales, women’s score were significantly higher than men’s. Also, it was determined that, in the "academic issues" subsection, students from first-education scored significantly higher than those from second education. Students' stress scores were predicted by some demographic variables, and problem-solving approaches, and some interpersonal styles. It is considered that the findings can be used for some educational training and counseling services given by the health centers and/or psychological counseling for youths. Specially, ''problem-solving skills" and "communication skills" training programs which are offered in these centers will be very important in terms of preventive mental health for students.


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite öğrencileri, stres, problem çözme becerileri, kişilerarası ilişki tarzları


KEYWORDS: University students, stress, problem solving abilities, interpersonal relationship skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education