PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA VE REHBERL‹KTE KULLANILACAK B‹R TEKN‹K OLARAK ÇEMBER ZAMANI


AN INTRODUCTION OF A WHOLE SCHOOL PASTORAL CARE APPROACH: CIRCLE TIME


Dr. M. Sencer BULUT


ÖZET
Benlik de¤erinin çocuklar›n okul baflar›s›nda ve daha sonraki yaflant›lar›ndaki öneminin fark›na varan e¤itimciler okullarda benlik de¤erini art›rmaya yönelik alternatif yollar›n oluflturulmas› için okul yaflam›yla bütünleflen çeflitli modeller gelifltirmifllerdir. Bu modellerden Çember Zaman›, sürekli destekleyici olma özelli¤i olan bir rehberlik anlay›fl›na sahiptir. Temelinde ö¤rencilerin benlik de¤erini ve kiflisel-sosyal ve duygusal becerilerini ve dolay›s›yla yaflam becerilerini art›rmaya yönelik çal›flmalar yer almaktad›r. Bu makale, temellerini yurtd›fl›nda hali haz›rda oluflturan fakat Türkiye’de henüz sistematik olarak kullan›ma geçmemifl Çember Zaman› Modeline odaklanm›flt›r. Çember Zaman›, kurumdaki herkesin (ö¤retmen, ö¤renci, ve di¤er çal›flanlar) benlik de¤erini ve yaflam becerilerini gelifltirmeye yönelik kullan›lan bir modeldir. Makalede öncelikle Çember Zaman› tan›t›lm›fl ve bu sistemin Türkiye’deki okullarda uygulanabilirli¤i ele al›narak, uygulanmas›yla birlikte oluflabilecek avantajlar tart›fl›lm›fl›r. Ayr›ca Çember Zaman› sisteminin uygulanabilmesi için ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n örgün e¤itimlerinde ve ö¤retmenlerin hizmetiçi e¤itimde bunlar›n vurgulanmas› gerekti¤i tart›fl›lm›flt›r.


ABSTRACT
With the realisation of the importance that self-esteem has as a central role in children’s success in school and furthermore for their future in the work place and their personal lives, educators identified some systems, which can be integrated into school life, that target self-esteem and social and emotional skills. One such model is Circle Time, a proactive Pastoral Care system that is based on boosting self-esteem and personal – emotional - social skills (PES) and therefore life skills. This review focuses upon this pro-active approach within the pastoral care curriculum, which has been gaining ground recently: Circle Time, a system that gives all parties within the school community opportunities to develop their self-esteem and PES. This review will concern itself with introducing the concept, descriptions of the possible application of Circle Time within Turkish schools and the possible advantages of this approach for schools. Furthermore this review will discuss the need for pre-service and in-service education for the application of Circle Time within Turkish schools.


ANAHTAR KELİMELER: benlik değeri, çember zaman›, rehberlik ve psikolojik danışmanlık,


KEYWORDS: circle-time, guidance and counselling, pastoral care (personal, social and emotional education), self-esteem

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education