İNGİLİZCE OKUTMANLARI VE MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARI: BİR ELEŞTİREL-POSTMODERN ÇALIŞMA


PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS AND ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS: A CRITICAL-POSTMODERN STUDY


Öğr. Gör. Arda ARIKAN


ÖZET
Mesleki geliflim programlar› ve ‹ngilizce okutmanlar› iliflkisini anlamland›rmaya yönelik bu tamamlanm›fl nitelik araflt›rmas›na dayal› doktora tezinde okutmanlar›n kat›ld›¤› hizmet içi e¤itim programlar›ndaki uygulamalar kat›l›mc›lar›n deneyimleri yard›- m›yla incelenmektedir. Çal›flma 9 kat›l›mc›yla ve onlar›n ad› geçen programlardaki deneyimlerini elde etmeyi amaçlayan bir anlat› araflt›rmas› deseniyle tamamlanm›fl ve bu sürece elefltirel-postmodern bir bak›fl aç›s› rehberlik etmifltir. Çal›flman›n sonuçlar› bize okutmanlar›n bu programlardaki ö¤renme deneyimlerinin onlar›n bu programlara bak›fllar›n› flekillendirirken onlar›n mesleki geliflimlerinde ve ‹ngilizce ö¤retimlerinde de etkili oldu¤unu göstermifltir. Çal›flmada derinlemesine ve yüzyüze yap›lan görüflmeler ve yorumlama basama¤›nda da elefltirel teori ve postmodern yaklafl›mlardan yararlan›lm›flt›r. Bulgular, bu programlarda görülen erk kavgalar›n› da ortaya ç›karm›fl ve bu gerçe¤in de okutmanlar›n özellikle ö¤retmen yetifltiricilerini, gözlemlerini, program› ve yönetimi anlama ve kavramada etkiledi¤ini göstermektedir. Sonuç olarak okutmanlar›n mesleki geliflmelerinin ad› geçen programlar›n d›fl›nda da sürdürüldü¤ü görülmekte ve programlar›n güncel paradigmalar› temel alacak flekilde yeniden yap›land›r›lmalar› gereklili¤i de ortaya ç›kmaktad›r


ABSTRACT
In this completed qualitative dissertation research, the nature of the relationship between professional development programs (in-service training programs) and English language instructors was studied with a critical postmodern lense focusing on the narratives of nine English language instructors on their experiences in their professional development programs. The results revealed that the instructors conceptualize these programs as domains in which they develop themselves professionally amidst many hardships that have the power of hindering their development. It is noted that such conceptualization has effects on their professional development as well as their own classroom teaching. Data collection method was in-depth interviewing and it was found that the instructors’ narratives included themes of power struggles affecting their conceptualizations of teacher trainers, classroom observations, the delivering of these programs and the administrative units all of which signal the need for a shift towards more humanitarian and innovative professional development practices.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki Gelişim Programları, ingilizce okutmanlarI, eleştirel, postmodern


KEYWORDS: Professional Development Programs, English language instructors, critical, postmodern

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education