SOSYO-EKONOMİK DURUMUN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC STATUS ON ENVIRONMENTAL A W ARENESS AND ENVIRONMENTAL ACADEMIC SUCCESS


Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


ÖZET
Çevre sorunlannın kalıcı çözmünde nitelikli bir çevre eğitimi ve onun kazandırdığı çevre bilinci önemli roloynar. Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlanndaki öğrencilerde çevre bilincinin kazandınlmasında ve akademik başanyı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu çalışmamızda önemli olarak gördüğümüz sosyo-ekonomik faktörlerin etkisini araştırmak için Ankara ilindeki bazı orta öğretim kurumlannda öğrenim gören 258 lise öğrencisine. tarafımızdan geliştirilen "Çevre Bilinci Ölçeği" ve "Çevre Başan Testi" uygulanmıştır. Öğrencilerin, aile gelir seviyesi, ailedeki birey sayısı, ebeveynlerinin eğitim durumlan dikkate alınarak yüksek, orta ve düşük sosyo-ekonomik gruplar oluşturulmuş ve gruplar arasında da çevre bilinci ve çevre akademik başansı yönünden anlamlı bir fark olup olmadığı araştınlmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, "orta" sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre bilinci ortalamasının, "yüksek ve düşük seviye"dekilerin ortalamalanndan farklı ve "orta seviye grubu" lehine olduğu gözlenmiştir. "Yüksek ve düşük" sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenciler arasında ise, çevre bilinci yönünden istatistikselolarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Akademik başansı açısından değerlendirmede ise, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin başan ortalamasının, orta sosyo-ekonomik düzeydeki grup ortalamasından istatistikselolarak farklı ve üçüncü grubun lehine olduğu; yüksek ile düşük ve düşük ile orta sosyo-ekonomik düzey öğrencileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerde oluşturulmak istenen çevre bilinci ile çevre akademik başansı arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Provided that the individual is offered a quality environmental education and awareness of environment, it is possible to overcome important environmental problems s/he faces. There are diverse and important factors that affect the formation of the awareness for environment. Among these factors this study investigated the effect of socio-economic one, which we think is important in influencing individual's environment awareness and environment academic success. The study administered two scales called "Scale for Environment Awareness" and "Scale for Environment Academic Success" to 258 students from high school s in Ankara. Students were grouped according to the level of income of their parents, the number of members in their families and the educational level of parents, which produced high, middle, and low socio- economic statuses. Whether significant differences exist among the groups regarding environmental awareness and environmental academic success is investigated in this study. The results show that there is significant difference in the average environmental consciousness between the middle socio-economic group of students and both high and low socio- economic groups, with the "middle socio-economic group" showing more consciousness. However, no significant difference is observed between the other two groups.


ANAHTAR KELİMELER: çevre eğitimi, çevre bilinci, çevre akademik başansı, sosyo-ekonomik düzey


KEYWORDS: Environmental education, environmental awareness, environmental academic success, socio-economic status

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education