ENÇLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKıNMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI


YOUNG ATTITUDE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CASE STUDY


Dr. Gaye TUNCER, Yrd. Doç. Dr. Semra SUNGUR, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ÖZET
Üretim ve tüketim kalıplan hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir değildir. Gelişmiş ülkelerde kirlilik seviyesi yüksek ve yüksel meye devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, nüfus artıŞı, kentleşme gibi nedenler yüzünden yerel kaynaklar üzerindeki baskı gittikçe artmaktadır. Öte yandan, sürdürülebilir kalkınma kavramı, gelecek nesillerin yaşam gereksinimlerini sağlamayı, ilgili eylem planları da günümüz neslinin yaşam tarzlarını değiştirmeyi hedefler ve özellikle gençler üzerine yoğunlaşmıştır. Çünkü, sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenleri olan ürtei-tüketim ve kaynakların dağılıım yaşama entegre edilemez ise sürdürülebilir bir gelecek kurulması mümkün değildir. Söz konusu hedefin, sayısız panltılı pazarlama tekniklerinin var olduğu, gelişmekte olan ülkelerdeki genç insanlar açısından işlevselliği nedir? Bu çalışma, bu fikir doğrultusunda, Ankara' da yaşayan gençlerin bu konudaki davranış tarzlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, gençlerin çevresel duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınma konularında daha fazla yer almalarının yollarından birinin etkili bir çevre eğitimi olduğu yönündedir.


ABSTRACT
Patterns of consumption and production are not sustainable in developed i developing countries. In developed countries, the levels of pollution, especially those causing global change, are far too high and trends go in the wrong direction. In developing countries, there is too much strain on the local resource base, and this strain is increasing due to population growth, increases in wealth and urbanisation. Sustainable development, on the other hand, targets to compromise the living requirements of the next generations and the related action plans include changing life styles of the current generations, and concentrate especially on the young people. A sustainable future would not be possible without integrating three basic issues of sustainable development into our lives; consumption, production and distribution. Is it possible to change life st yle s and consumption patterns, especially for the young people of a developing country, where lots of brilliant marketing techniques are in charge? The current study is designed to move toward in this idea and to investigate the attitude of young people living in Ankara toward sustainability and changing consumption patterns, by means of questioning them. The results of the study bring the conclusion that, one way to equip young people to contribute more in the area of environmental concerns and sustainable development is through more effective environmental education.


ANAHTAR KELİMELER: sürdürülebilir kalkınma, çevreye yönelik tutum, çevre eğitimi


KEYWORDS: sustainable development, environmental attitude, environmental education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education