Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi


E-Guidance and Counseling Decision Support System in Elementary and High Schools


Prof. Dr. İbrahim ÇİL, Doktora Öğrencisi Mehmet Akif TOKAT , Yrd. Doç. Dr. Yusuf S. TÜRKAN & Doç. Dr. Nurettin DOĞAN


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; eğitim kurumlarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini, kişisel ve mesleki gelişimlerini takip etmek için uygulanan rehberlik alanında kullanılan testlerin, değerlendirmelerin ve kişilik dosyalarının web tabanlı bir karar destek sisteminde gerçekleştirilebilirliliğini ortaya koymaktır. Bu sayede öğrencilerin eğitim hayatları boyunca takip edilen gelişim ve karar süreçlerinin elektronik ortamda tutulması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile rehberlik hizmetleri için gerekli işgücü, zaman, maliyet ve evrak yükünün azaltılarak, bilgiye hızlı ve etkin ulaşılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrenci farklı kurumlara geçtiğinde, gerekli öğrenci verilerinin ilgili kuruma aktarılabilirliği de sağlanmış olacaktır. Özellikle öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasında ve buna bağlı olarak yasam boyu severek yapacakları meslekleri tanımalarında ve seçmelerinde gerekli kararları verebilmeleri için isabetli tercihler yapabilmeleri konusunda etkili ve hızlı bir çözüm olarak E-rehberlik ve danışmanlık karar destek sistemi geliştirilmiştir.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to prove that tests, evaluations and personality files that are used at education institutions to follow student’s interest, skills, personal and occupational developments can be realized in a web-based decision support system. In this assistance, during the student’s educational life the following development and decision process is keeping to target in the electronic environment. With this study it is aimed to decrease required labor force, time, cost and paperwork which are required for guidance services and it is aimed to access fast and effectively to information. At the same time, when student transferred to another institution, it is provided that required information of student is also transferred to related institution. E-guidance and counselling decision support system is developed for students as a fast and effective solution for appropriate choices to make required decision, especially in knowing their interest and skills and depending on this, knowing their profession that they will apply willingly throughout their life.


ANAHTAR KELİMELER: E-rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri, karar destek sistemleri.


KEYWORDS: E-guidance and counseling services, occupational guidance services, student personality services, decision support systems.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education