BİYOLOJİYE VE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİGİNE KARŞI TUTUMLARINA GÖRE BİYOLOJİ ÖGRETMEN ADAYLARıNIN TİPLERİNİN BELİRLENMESİ


THE DETERMINA TION OF THE TYPES OF BIOLOGY TEACHER CANDIDA TES ACCORDING TO THEIR ATTITUDE TOW ARD THE BIOLOGY AND BIOLOGY TEACHING PROFFESSION


Dr. Serap IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Sosyal psikolojinin en önemli kavramlanndan biri olan tutum. bir olay, kişi veya objenin birey tarafından pozitif veya negatif değerlendirilmesi eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Tutum, günlük yaşamda yapılan davranışlann bir çoğunu etkiler. Belirli bir objeye karşı tutum ve davranış, bu objeye özel sorular yöneltilerek ölçüldüğünde, büyük olasılıkla önceden tahmin edilebilmektedir. Tutumlanndan yola çıkarak geleceğin öğretmenleri öğretmen adaylannın sınıf içi davranışlannın önceden tahmin edilebilmesi için alana ve öğretmenlik mesleğine karşı özelleşmiş tutumun ölçülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada biyoloji öğretmen adaylannın "biyoloji"ye ve "biyoloji öğretmenliği"ne karşı tutumlannı belirlemek amacıyla kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anket, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın 1.,2.,3.,4. ve 5. sınıflanna devam eden 161 öğrenciye uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlanna göre tutum boyutlan belirlenmiştir. Bu boyutlar esas alınarak WINMlRA programı yardımıyla yapılan "gizli sınıf analizi" ile 4 biyoloji öğretmen adayı tipi belirlenmiştir. Belirlenen tiplerin cinsiyete ve sınıflara göre dağılımı incelenmiştir.


ABSTRACT
The attitude, one of the most important concepts of the social psychology, is described as a tendency of an individual to evaluate an event, person or object in a posİtive or negative way. The attitude influences most of the behaviors in everyday life. The attitude to a specific object and the behavior, when measured with specific questions directed toward that object, can be predicted beforehand. In order to predict in-class behaviors of teacher candidates, it is necessary to measure the attİtude directed to the field and teaching proffession. In this study, a questionnaire was prepared to determine the biology teacher candidates' attİtudes regarding "biology" and the "biology teaching proffession". This questionnaire was appiled to 161 students ranging from juniors to seniors of Hacettepe University, Department of Education, Division of Biology Teaching. Dimensions of attitude were detennined according to the results of factor analysis. Within the context of these dimensions, four types of biology teacher candidates were specified as a result of "secret class analysis" which was performed wİth the help of WINMIRA. These types were analysed according to their gender and class


ANAHTAR KELİMELER: biyoloji, biyoloji öğretmenliği, tutum, biyoloji öğretmen adayı tipi.


KEYWORDS: biology, biology teaching proffession, attitude, types of biology teacher candidates

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education