ÇOKLU ZEKA ALANLARINA DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ


THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES BASED INSTRUCTION ON STUDENTS' PHYSICS ACHIEVEMENT


Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretim ve geleneksel öğretirnin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına etkisinin saptanmasıdır. Bu amaçla ölçme aracı olarak Çoklu Zeka Anketi (ÇZA), ve Coulomb kanunu konusunda Çoktan Seçmeli Fizik Başan Testi (ÇSFBT) kullanılmıştır. Çalışma Sincan ilçesi normal devlet okullarındaki 268 lise dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. ÇZA ve ÇSFBT ön-test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Daha sonra deney gruplarındaki öğrencilerin sınıflarında fizik dersleri Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretimle gerçekleştirilirken kontrol gruplarında da geleneksel öğretimle gerçekleşmiştir. Deney grubundaki öğrenciler en yüksek zeka alanlarına göre, Sözel-Dil zeka, Mantık-Matematik zeka, Görsel-Uzaysal zeka, ve Sosyal zeka alanlarında gruplara aynımışlardır. Üç haftalık uygulamadan sonra, ÇSFBT son-test olarak bütün gruplara uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretirnin geleneksel öğretime göre dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik başanlarına anlamlı bir etkisi vardır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to compare the effects of the multiple-intelligences based instruction versus traditional instruction on ninth grade students' physics achievement. MI Inventory (CZA) and Multiple Choice Physics Achievement test about Coulomb's law (ÇSFBT) was used as instrument. The study was conducted with 268 ninth grade public high school students in Ankara. ÇZA and ÇSFBT were administered as pretest to both experimental and control groups. Then, students in experimental groups were exposed to the MI based physics lessons whereas students in control groups were exposed to the traditional physics lessons. Students in experimental classes were grouped with respect to the students' strongest intelligences in Verbal-Linguistic, Logical-Mathematical, Visual-Spatial, Interpersonal intelligence dimensions. After three weeks of treatment, all groups were post-tested with ÇSFBT. According to the results of this study, multiple-intelligences based instruction made significant effect on students' physics achievement in comparison to traditional method.


ANAHTAR KELİMELER: fizik eğitimi, Coulomb kanunu, çoklu zeka kuramı.


KEYWORDS: physics education, Coulomb's law, multiple intelligences theory.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education