ÖĞRETMENLERİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL YÖNTEM KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ


INVESTIGATION OF TEACHERS' USE OF EXPERIMENT AL METHOD S IN TEACHING BIOLOGY


Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çalışmada, MEB'e bağlı orta öğretim kurumlarında görev yapan biyoloji öğretmenlerinin, biyoloji öğretiminde deneysel yöntemi ne ölçüde uygulayabildiği, getirilebilecek öneriler ve çözüm yollannın saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'de MEB'e bağlı orta öğretim biyoloji öğretiminde öğretmenlerin mezun olduklan okul türüne bağlı olarak kullandıklan öğretim yöntemlerine yönelik, anket fonnları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 2002-2003 öğretim yılında Türkiye genelinde 7 coğrafik bölgeden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 422 biyoloji öğretmenine uygulanmıştır. Sonuç olarak, orta öğretim biyoloji derslerinde en çok düz anlatım ve soru-cevap, az olarak gösteri, proje ve bireysel çalışma, çok az ya da hiç olarak da deney yönteminin kullanıldığı, öğretmenlerin gerek öğretim yöntemleri gerekse deneysel yöntem konusunda hizmet içi kursa ihtiyaç duyduklan, öğretmenlerin uyguladıklan yöntemleri bulunduklan okulun olanaklanna göre belirledikleri, deneysel çalışmalann artması, öğretmenlerin laboratuvarlan bir öğrenme ortamı haline getinneleri için motive edilmesinin yanı sıra sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasının ve biyoloji programlannın sadeleştirilmesinin gerektiği belirlenmiştir.


ABSTRACT
This paper talks about to what extend biology teachers, working at secondary education institutions of Ministry of National Education, use experimental methods and presents suggestions and methods for solving problems encountered in the adaptation of those experimental methods. For this aim, questionnaires (for in-service requirements of biology teachers, the teaching methods they use and the type of education they had) have been prepared. Those questionnaires were applied to 422 bi ology teachers chosen by stratified sampling method from 7 geographical areas in Turkey in 2002-2003 academic year. In light of the results, it is determined that lecturing and question-answer methods are mostly-used methods. Demonstration, project and individual study methods are less used whereas experimental method is not used at alL. Moerover, teachers need in-service training both for teaching methods and use of experimental methods. The methods used by teachers are detennined according to the conditions and circumstances of the school they work. In addition, in order to increase experimental studies, teachers should be motivated to use the laboratories as a teaching environment. The results also suggest that the number of students should be decreased and biology programs should be simplified.


ANAHTAR KELİMELER: öğretim yöntemi, deneysel yöntem, biyoloji öğretimi.


KEYWORDS: teaching method, experimental method, biology teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education