BİYOLOJİ ÖZ- YETERLİK ÖLÇEGİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ


THE V ALIDITY AND RELIABILITY OF THE BIOLOGY SELF-EFFICACY INSTRUMENT


Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Baldvin, Ebert-May ve Bums tarafından 1999 yılında geliştirilerek literatüre sunulan biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut; biyoloji metotları, ikinci boyut; biyoloji! diğer fen derslerine genellerne ve bilgilerin analizi ve üçüncü boyut; biyolojik kavramları ve becerileri uygulama. Ölçek 23 madde içerınektedir. Ölçeğin Türkçe forınu Gazi Üniversitesinden 328 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeği n geneli için Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.81 bulunurken, biyoloji metotları boyutu için O. 82, biyoloji! diğer fen derslerine genellerne ve bilgilerin analizi için 0.76 ve biyolojik kavramları ve becerileri uygulama için 0.80 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye'de de kullanılabi1eceğini göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the validity and reliability of biology self-efficacy instrument developed by Baldwin, Ebert-May and Bums (1999) in Turkey's conditions. The construct validity of the scale was established through Factor Analysis. The instrument consists of three dimensions which are; methods of biology, generalization to other biology/science courses and analyzing data, and application of biological concepts and skills. The instrument consists of 23 items. Turkish version of the instrument was administered to 328 students from Gazi University. Reliability analysis of the instrument revealed Cronbach-Alpha coefficients of 0.81 for the generation of the instrument, 0.82 for the dimension of methods of biology, 0.76 for the dimension of generalization to other biology/science course and analyzing data, and 0.80 for the dimension of application of biological concepts and skills. These results showed that the bi ology self-efficacy instrument can be used in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: öz-yeterlik (ölçeği), biyoloji öğretimi, biyoloji öz-yeterlik ölçeği, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: elf-efficacy (instrument), bi ology teaching, biology self-efficacy instrument, validity, reliability.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education