KAVRAMSAL DEGİŞİM METODU KULLANARAK ASİT-BAZ KONUSUNUN ANLAŞILMASI


UNDERSTANDING OF ACID-BASE CONCEPT BY USING CONCEPTUAL CHANGE APPROACH


Püren İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı kavramsal değişim metinleri ile birlikte kullanılan benzeştirmelerin (analojiler) 10. sınıf öğrencilerinin asit ve bazlar hakkındaki bilgilerini ne şekilde etkilediğini araştırmaktadır. Kavramsal değişim yaklaşımı sadece eski yanlış bilgilerin değişmesi değil, öğrenilen bilgilerin uygun durumlarla da bağdaştınlması olduğu için öğretim ve kavramsal değişim metinleri buna göre hazırlanmış ve öğrencilerin analojik düşünme becerisinin geliştirilmesine önem verilmiştir. Çalışmanın sonuçlanndan elde edilen bilgiler kavramsal değişim yaklaşımı baz alınarak deney grubunda uygulanan öğretim yönteminin, kontrol grubu öğrencilerine uygulanan geleneksel öğretim yöntemine göre öğrencilerin performasını arttırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Öğretim sırasında analojik düşünme becerisinin geliştirilmesine ve kavramsal değişim metni kullanmaya önem verilmesi asitler ve bazlar konusunda olduğu gibi öğrencilerin yanlış anladıklan durumlan doğru anlamalannda etkili bir yöntem olabilir.


ABSTRACT
This study explores changes of the tenth-grade students' conceptions about acids and bases by using conceptual change text oriented instruction accompanied with analogies. Since conceptual change is viewed not only as a process of replacement of old concepts but also a process of learning to relate ideas to appropriate contexts, the instruction and conceptual change text were designed to convince the students that some situations which they understand are actually analogous to other situations which they misunderstand. The results of the study showed that students in the experimental group taking conceptual change oriented instruction performed much better than the students in the control group taking traditional instruction. Thus, one could deduce that establishing analogical thinking during the course of instruction together with a conceptual change text could be a powerful tool for generating an understanding of unknown and misunderstood situations as in the case of acids and bases concept.


ANAHTAR KELİMELER: kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri, analoji, asitler ve bazlar


KEYWORDS: conceptual change, conceptual change text, analogy, acids and bases

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education