AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ'NİN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVINI YORDAMA GEÇERLİĞİ


THE PREDICTIVE V ALIDITY OF ACADEMIC SELF CONCEPT SCALE TO STUDENT SELECTION AND PLACEMENT EXAMINATION OF SECONDARY EDUCATION


Öğr. Özlem DOĞAN BAŞOKÇU & Öğr. Gör. Nuri DOĞAN


ÖZET
Bu çalışmada, Akdemik Benlik Kavramı Ölçeğinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı puanlarını yordama geçerli ği araştınlmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Yetenek alt ölçeklerinin Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKÖSYS) alt ölçeklerini yordama geçerliğinin yetersiz olduğu; bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliği yeterince açıklayamadığı; yordama denklemlerine giren en önemli değişkenin sayısal yetenek testi olduğu; sözel yetenek testinin Türkçe ve Sosyal Bilgiler alt testlerini yordama denklemine ikinci önem sırasında girdiği; göz-el koordinasyonu alt ölçeğinin yordama denklemine girdiği durumlarda yordama katsayılarının negatif olduğu ve şekil-uzay alt ölçeğinin hiçbir yordama denklemine giremediği söylenebilir.


ABSTRACT
In this study, prediction validity of Academic Self Concept Scale is investigated as it applied to Student Selection and Placement Examination for Secondary Education (OSYS). The results suggest that subscales of Academic Self Concept Scale is insufficient to predict secondary education OSYS's subscales' validity; independent variables cannot adequately reveal the rate of variability which exists with respect to the concept of dependent variability; the most significant variability which exist in the equations of prediction is numerical ability test; verbal ability test conceming Turkish and social lessons' subtests exists in the second place of prediction equation; predictions' coefficienties are negative as a consequence of the fact that eye-hand coordinations' subscale exist in prediction equation and finaUy shape-space subscale cannot exist in any perdiction equation.


ANAHTAR KELİMELER: akademik benlik, akademik benlik kavramı ölçeği, yordama geçerliği


KEYWORDS: acedemic self-concept, acedemic self-concept scale, predictive validity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education