KAVRAM DEĞİŞİMİ YÖNTEMİNE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDA Kİ "YANLIŞ KAVRAMLAR"ININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ


EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE ORIENTED INSTRUCTION ON REMEDIATION OF STUDENTS' MISCONCEPTIONS RELATED TO HEAT AND TEMPERA TURE CONCEPTS


Dr. Mustafa BAŞER & Dr. Erdat ÇATALOGLU


ÖZET
Bu araştırma kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin, yedinci sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konulanndaki kavramları öğrenmeleri ve fen bilgisi dersine karşı tutumlannı incelemek üzere yapılmıştır. Isı ve sıcaklık konulan ile ilgili "yanlış kavramlar"ı araştırmak üzere ısı ve sıcaklık kavramlan testi (ISKT) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, aynı öğretmenin iki ayn yedinci sınıfındaki toplam 74 öğrenci oluşturmaktadır. Gruplardan birisi rastgele deney grubu (38 öğrenci), diğeri ise kontrol grubu (36 öğrenci) olarak atanmıştır. Deney ve kontrol gruplan arasındaki tek fark, deney grubundaki öğrencilere laboratuvar saatlerinde kavram değişim yönteminin uygulanmasıdır. Öğretimden önce her iki gruba ısı ve sıcaklık konusundaki kavramları anlama düzeylerinin tespiti için ISKT, fen bilgisi dersine karşı tutumlannı ölçmek için ise fen bilgisi dersine karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Aynı testler öğretim süresinin bitiminde son testler olarak uygulanmıştır. Bu testler üzerinde yapılan ANOV A istatistiği, deney grubundaki öğrencilerin ISKT'den aldıklan puanlar ile kontrol grubundaki öğrencilerin puanlan arasında, deney grubunun lehine, anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Araştırmadaki öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tutumlannı değiştirmesinde etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The present study was conducted to identify the effect between conceptual change instructian and traditional science instruction on seventh grade students' understanding of heat and temperature concepts. Based on related literature, Heat and Temperature Concepts Test was develaped. The subjects were 74 seventh grade students in two classes of the same teacher. One of the group s (38 students) was randamly assigned as experimental and the other group (36 students) as control group. Both group s received identical instruction except the experimenta! group received conceptual change conditions while doing experiments. Prior to instructian, students in both groups were pre-tested in order to determine their initial understanding of heat and temperature at the beginning of instruction. The same tests were applied as posttest af ter the instructian. Independent samples t-test showed that there were no statistical significant difference between mean scores of students' attİtudes toward science and their understanding of heat and temperature concepts. ANOV A results showed that mean scores on heat and temperature test of students in experimental group were, statistically, significantly higher than those of the control group. Results indicated that the two modes of instruction produce similar positive attitudes toward science.


ANAHTAR KELİMELER: Yanlış kavram, kavram değiştirme yöntemi, ısı, sıcaklık


KEYWORDS: Misconception, conceptual change, attitude, heat, temperature, physics education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education