HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ EGİTİMİ ANABİLİM DALINDAKİ EDEBİYAT DERSLERİNİN BİR DEGERLENDİRMESİ


AN EV ALUA TION OF LITERA TURE COMPONENT OF HACETTEPE UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT


Dr. Arda ARIKAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında öğrenim görmekte olan ingilizce öğretmeni adaylarının ders programlarındaki edebiyat dersleri hakkındaki görüşlerini elde etmek ve yorumlamaktır. Verilerin toplanması ve yorumlanmasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. Programda öğrenim görmüş olan katılımcıların görüşleri programı yapılandırmak açısından önemli bulunmaktadır. Bu çalışmada 15 katılımcıyla yüz yüze görüşmeler yoluyla devam etmiş oldukları edebiyat dersleri hakkındaki görüşleri ve önerileri sorulmuştur. Bunun yanında, bir anket çalışması da görüşmelere katılmamış olan i 00 öğretmen adayına bulguları desteklendirmek ve yorumlama sürecini sağlamlaştırmak amacıyla uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının edebiyat derslerini öğretmen yetiştirmenin önemli bir parçası olarak gördüğü ve bu dersler için, tüm programın başarısını ve verimliliğini artırmak için, somut önerileri olduğu gÖrülmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to collect and interpret views of prospective teachers on literature courses offered in Hacettepe University, Faculty of Education, English Language Teaching (EL T) department. Hence, this research encompasses experiential knowledge of the participants and the results aim to inform the cuniculum development practice situated at EL T departments in Turkey. In order to collect the views of the prospective English language teachers on the literature courses in their curriculum, 15 prospective language teachers were interviewed via structured questions. Apart from the interviews, an opinion survey was also applied to 100 other students to strengthen and further the interpretation of the findings. In this study, it is found that the prospective teachers view literature courses as an important part of their pre-service teacher education while recommending minor changes in the literature curriculum so that these courses become more effective


ANAHTAR KELİMELER: edebiyat dersleri, ders programı, öğretmen adaylarının görüşleri, İngiliz Dili Eğitimi


KEYWORDS: literature courses, curriculum, prospective teachers' views, English Language Teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education