OKUL ÖNCESİ EGİTİME KATILIM PROGRAMıNıN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ


EFFECTS OF THE INVOLVEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMS ON THE INFORMATION LEVELS OF MOTHERS


Nalan ARABACI & Yrd. Doç. Dr. Ayşe B. AKSOY


ÖZET
Bu araştırma, okul öncesi eğitimde anneIere uygulanan "Sınıf İçi Etkinliklere Katılım Programı"nın, annelerin okul öncesi eğitim hakkındaki bilgilerine etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Ankara İli Gölbaşı ilçesindeki Baldudak İlkÖğretim Okulu anasınıfına devam eden 25 çocuğun anneleri deney, diğer iki okuldaki 25 çocuğun anneleri de kontrol grubu olmak üzere toplam 50 anne örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında kullanılan "Okul Öncesi Eğitim Bilgi Formu" ve "Kişisel Bilgi Fonnu" yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Araştırmada, deneysel işlemden elde edilen verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi, Mann-Whitney U Testi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının son test sonuçlarına göre, deney grubunun okul öncesi eğitime ilişkin bilgi düzeylerinde istatistikselolarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (P<0.05). Kontrol grubunda da son test sonuçlarına göre, çok düşük düzeyde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (P<0.05).


ABSTRACT
This study is designed to analyze the impact of "Program of Involvement in Class Activities" on the mothers' knowledge on preschool education. The sample of the study includes the mothers of preschool age children attending to public preschools in Gölbaşı district of Ankara. A total of 50 mothers involved in the study. Mothers were classified into two groups: control group (n=25) and experiment group (n=25). "Preschool Education Information Form" and "Personal Information Form" were developed by the authors. The data obtained were analysed using the following techniques: Kruskal Wallis Test, Mann-Whitney U Test, Test of Significance of the Variance between two means, and One-Way Variance Analysis (ANOVA). In accordance with the results of post-tests of both groups, there is a statistically difference for experimental group regarding knowledge level on preschool education (P<0.05). Post-test result also indicate statisticaııy significant difference for control group, but this value is very low (P<0.05).


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi eğitim, ebeveyn-çocuk ilişkisi, ebeveyn katılımı, ebeveyn katılım programları


KEYWORDS: preschool education, parent-child relationship, parent involvement, parent involvement programs

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education