YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


A SAMPLE INSTRUCTION FOR SCIENCE TEACHING BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY


Arş. Gör. Ercan AKPINAR & Prof. Dr. Ömer ERGİN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; yapılandırmacı kurama dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal düzeylerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya, İzmir ilindeki Leman Alptekin İlköğretim okulunda S.sınıfa devam eden 62 öğrenci (31 deney, 31 kontrol) katılmıştır. Deney grubunda fen bilgisi programın genel amaçları doğrultusunda, yapılandırmacı öğrenme anlayışı, öğrenci merkezli öğretim ve buluş stratejisine uygun olarak, "Canlılar İçin Madde ve Enerji" ünitesine yönelik öğretme ve öğrenme materyali (kavram haritası, oyun, deney, benzetme, örnek olay, bilgisayar sunumu, model vb.) hazırlanarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yapılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında her iki gruba da çoktan seçmeli başarı testi, açık uçlu sorular ve fene karşı tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca, uygulama sonunda her iki gruptan 9'ar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deney ve kontrol grupları arasında bilişsel ve duyuşsal düzeyde deney grubunun lehine anlamlı farklar olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of science teaching based on constructivist theory on students' cognitive and affective levels. The subjects were 62 eigth-grade students (3 i in experimental group and 3 i in control group) selected from a primary school in İzmir. In the experimental group, "Matter Energy for Living Things" for Sth grade students was taught with instructional materials prepared by the researchers. These materials were suitable for constructivist theory and student centered education besides discovery approach. In the control group, students were taught with traditional method. Before and af ter treatment, a multiple choice achievement test, open-ended questions and attitude sc ale toward science were administered to both of groups. In addition to these, at the end of the treatment, 9 students in both groups were interviewed. Data were evaluated in SPSS program. The results showed that the science teaching based on constructivist theory was more effective on students' achievement and attitude than traditional instruction.


ANAHTAR KELİMELER: Yapılandırınacı Kuram, Fen Bilgisi Öğretimi, Canlılar için Madde ve Enerji Ünitesi


KEYWORDS: Constructivist Theory, Science Teaching, Matter Energy for Living Things

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education