BİLGİSAYAR ÖGRETMENLERİ İÇİN "BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


A STUDY ON DEVELOPING TEACHER SELF EFFICACY SCALE FOR COMPUTER TEACHERS


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bu makalede bilgisayar öğretmenlerine yönelik, bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçek geliştirme çalışması anlatılmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından 5'li Likert tipi 12 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden 72 öğrenciye iki hafta ara ile uygulanmış, ölçeğin madde eşdeğerliği .95 bulunmuştur. Ölçek LO uzmana verilmiş kapsam uygunluğu açısından 1-10 arasında puanlamaları istenmiştir. Ölçek, sekiz farklı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümündeki 351 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyutlu ve Cronbach akatsayısının .93 olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
In this artiele, a study to develop a self efficacy scale for computer teachers' was explained. For this purpose, a 5 sc ale likert type scale consisting 12 items was developed by the researchers. The scale was applied to 72 students from Department of Computer and Instructional Technologies in a period of two weeks, and item equivalency of .95 was obtained. The scale was also given to LO experts to be evaluated and scored between i and LO for content appropriateness. Afterwards, the scale was applied to 351 students from Department of Computer and Instructional Technologies of 8 different universities in Turkey. Factar analysis results show ed that the scale had one factor and Cronbach a was .93.


ANAHTAR KELİMELER: öz yeterlik, bilgisayar öğretmen adaylarının öz-yeterli ği, öğretmenlik öz-yeterliği


KEYWORDS: self efficacy, computer teachers' self efficacy, teacher self efficacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education