HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA İLGİLİ ÖZ- YETERLİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ


AN ANAL YSIS OF THE SELF -EFFICACY BELIEFS ABOUT COMPUTERS OF THE BIOLOGY STUDENT TEACHERS IN HACETTEPE UNIVERSITY


Yrd.Doç.Dr. Miraç YILMAZ, Arş.Gör. Cem GERÇEK, Öğr.Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof.Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Ögretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarını belirlemek ve çeşitli degişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgiler anketi ve Aşkar ve Umay'ın 2001 yılında geliştirdikleri "bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısı ölçegi" kul- lanılarak toplanmıştır. Degişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapmalar bulunmuştur. Degişkenler arasında fark olup olmadığı .05 anlamlılık düzeyinde bağımsız "t" testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Egitimi Ana Bilim Dalı ögrencilerinin bilgisayara ilişkin öz-yeterlik inançlarının düşük oldugu (2,36) ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik inancının degişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermedigi görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of the study is to identify the self-efficacy beliefs related to computers of the biology student teachers in Hacettepe Universityand to find whether certain variables have impact on their self-efficacy belief. The data were collec- ted by the use of survey questionnaire and the scale of self-efficacy perception about computers (Aşkar & Umay, 2001). For the variables, the arithmetical mean and standard deviation were cakulated. ANOV A and t test were employed to identify any difference amoung variables. The data indicate that the self-efficacy levels of the student teachers are low (2,36) and that the variables analysed do not have any significant effects on the self-efficacy levels.


ANAHTAR KELİMELER: öz-yeterlik, ögretmen adayı, bilgisayar öz-yeterlik inancı.


KEYWORDS: self-efficacy, preservice teachers, computer self-efficacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education