İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


An Examination of Primary School Students' Opinions about Their Digital Divide Levels in Terms of Different Variables


Bil. Uzm. Hatice YILDIZ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


ÖZET
Sayısal uçurum, cinsiyet, anne, babanın eğitim durumu ve yaşanılan coğrafi bölge şeklindeki demografik değişkenlerine göre bireylerin, BİT’e erişimde ve BİT okuryazarlığında yaşadığı eşitsizliği ifade eden bir kavramdır. Bu çalışma çerçevesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayısal uçurumun BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı göstergesi ile ilgili mevcut durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 7. ve 8. sınıfa devam eden 28 ilden toplam 979 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların kişisel bilgilerini, BİT sahipliğini ve BİT okuryazarlığını belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre BİT okuryazarlığı açısından yaşanılan coğrafi bölgeye ve anne eğitim düzeyine bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. BİT’e erişim açısından ise cinsiyete ve yaşanılan coğrafi bölgelere bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir.


ABSTRACT
Digital divide, is a concept which could be defined as the inequality of individuals existing in access to ICT and ICT literacy according to demographic variables such as gender, parents’ education level, and geographic region. Within the framework of this study, it was intended to determine the current status of the digital divide of 7th and 8th grade students in terms of their ICT access and ICT literacy level. In the framework of the descriptive and relational study method, the working group of the study consisted of 979 students who attend 7th and 8th grades of elementary school during the 2010-2011 school year from 28 cities. According to the results in terms of ICT access, it can be said that there is a digital divide due to the geographical regions. There is also a digital divide in terms of ICT literacy between “monthly income, geographic region” and “mother’s education level”.


ANAHTAR KELİMELER: Sayısal uçurum, BİT, BİT’e erişim, BİT okuryazarlığı.


KEYWORDS: Digital divide, ICT, ICT access, ICT literacy.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education