AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK GÜNDELİK SIKINTILAR VE SOSYAL DESTEK


DAILY HASSLES AND SOCIAL SUPPORT AS PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmada gündelik sıkıntılar, sosyal destek ve cinsiyet değişkenlerinin 8-11. sınıf öğrencilerinin akademik başa- rılarını ne derecede yordadığı incelenmiştir. Araştırmaya 564 (% 58.6) kız, 398 (% 41.4) erkek olmak üzere toplam 962 öğ- renci alınmıştır. Veri toplama araçları olarak, Gündelik Sıkıntılar Ölçeği (GSÖ), Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R) ile araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Öğrenci Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler, Adımsal Regresyon tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, aile, geniş çevre, öğretim yaşamı ile ilgili sıkıntılar ve cinsiyet ile aile, arka- daş desteği değişkenleri akademik başanyı manidar olarak yordamaktadır. Öğrencilerin öğretmenlerinden algıladıklan destek ile arkadaş sıkıntısı değişkenleri ise akademik başannın önemli bir yordayıcısı olarak bulunmamıştır. Bulgular literatür ışığın- da tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
n the present study, the prediction capacity of daily hassles, social support, and gender variables on academic achievement of 8th- i Ith grades students were examined. The sample of the study included totally 962 (564 female, 398 ma- le) students. Daily Hassles Scale (DHS), and Perceived Social Support Scale (PSSS-R) were administred in order to gather the data in this study. The data were analyzed by Stepwise Regression technique. Major findings of this study were, daily hassles with family, daily hassles with environment, daily hassles with academic life; and family support, peer support, and gender predicted academic achievement of 8th- i 1 th grades students significantly. Teacher support and daily hassles with peer did not predict academic achievement significantly. The findings were discussed in the light of related literature, and suggestion we- re made


ANAHTAR KELİMELER: Akademik başan, gündelik sıkıntılar, sosyal destek, öğrenciler.


KEYWORDS: Academic achievement, daily hassles. social support, students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education