OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI GÖSTERDİKLERİ TUTUMLAR


EARLY CHILDHOOD TEACHERS' ATTIDUTES TOWARDS SCIENCE TEACHING


Arş. Gör. Merve ÜNAL & Prof. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
bu araştırma Ankara ve Malatya ilerinde okulöncesi egitim kurumlanna giden 6 yaş çocuklarının ögretmenlerinin fen egitimine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ömeklem grubunu Ankara ve Malatya illerinde resmi ve özel anasınıflarında/anaokullarında 6 yaş grubu çocuklarıyla çalışan 160 ögretmen oluşturmuştıır. Ögretmenlerin fen egitimine karşı tutumlarını belirlemek için Hyung-Sook-Cho ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen "Okul Öncesi Ögretmcnlerinin Fen Egitimine Karşı Tutum Ölçegi" kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13 paket programı ile t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi analizleri yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ögretmenlerin ögrenim düzeyleri, hizmet içi egitim almaları ve çalıştıkları illere göre anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study was planned to evaluate the early childhood teachers' attitudes towards the science teaching .The sample space of the study consisted of 160 teachers. "A Science Attitude Scale" was used to gather data (Hyung-Sook-Cho, 2003). The results obtained were statistically evaluated by t-test, one way variance anaIyses (ANOVA) and LSD test. The results showed that there is a meaningful relation between teacher's attitudes towards science education and their schoollevels, inservice training, the cities they work.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi öğretmenleri, fen eğitimi, öğretmen tutumlan


KEYWORDS: Early childhood teachers, science education, teachers' attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education