ORTA ÖGRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEVRESEL TUTUM ÖLÇEGİ GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİGİ


DEVELOPMENT AND V ALIDA TION OF AN ENVIRONMENT AL A TTITUDES SCALE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS


Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


ÖZET
Bu çalışma, tarafımızdan geliştirilen "çevresel Tutum ÖlçeAi"ni tanıtmak amacım gütmektedir. Bu amaç için oluşturulan 27 maddelik, 5'Ii likert tipi ölçegin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Çankaya İlçesi'nin çeşitli orta ögretim kurumlarında, 584'ü (%60.3) lise 1 ve 385'i (%39.7) lise 2. sınıfta ögrenim görmekte olan, 49O'ı (%50.6) kız ve 479'u (%49.4) erkek olmak üzere toplam 969 ögrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve ölçegin yapı geçerligi faktör analizi ile incelenmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasında, tutumun üç boyutundan "davranış" ve "düşünce" boyutları ele alınmış, "duygu" boyutu ise bir sonraki çalışmaya bırakılmıştır. Bu baglamda tutumun ele alınan boyutları, "çevresel Davranış Alt Ölçegi" ve "Çevresel Düşünce Alt Ölçegi" olarak degerlendirilmiş ve analiz sonucunda her iki alt ölçegin üç faktörlü oldugu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi, madde-toplam korelasyonu, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve Spearman Brown iki yarı test korelasyonu hesaplanarak yapılmış ve ölçeAin geneli için alfa .80, iki yarı test korelasyonu .76 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, ölçeAin, çevreye yönelik davranış ve düşünce tutumunun belirlenmesinde güvenle kullanılabilecegi tespit edilmiş ve ölçekle ilgili bazı öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
This study mms to introduce "Environmental Attitude Scale" developed by the authors. The scale, consisting of 27 items with a 5 point Likert type, is administered to a total of 969 students, [584 (60.3%) Grade 9 and 385 (39.7%) Grade Lo ] attending various high school s in Ankara in order to get reliability and validity scores. The data are analyzed by using SPSS. The construct validity of the scale is assessed by factorial analysis. The scale incIudes "behavior" and "attitude" dimensions but excludes "emotion" dimension temporarily. Therefore, the scale is considered to tap "Secondary Environmental Behavior Scale" and "Secondary Environmental Attitude Scale" and both scales appeared to have three factorial components. Reliability analyses are carried out through total item correlation, Cronbach Alpha, Spearman-Brown split half correlation, it is found that for all the items in the scale Cronbach alpha is .80 and split half test correlation is .76. In the final section of the study, the applicability of the scale is discussed followed by some recommendations.


ANAHTAR KELİMELER: çevre, çevre egitimi, çevresel tutum, çevresel tutum ölçeği


KEYWORDS: environment, environmental education, environmental attitude, environmental attitude scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education