ÖGRENCİLERİN DEGİşKEN KAVRAMıNA VERMİş OLDUKLARı ANLAMLAR VE YAPILAN HATALAR


THE MEANING OF THE CONCEPT VARIABLE THAT STUDENTS GA VE FOR AND THE ERRORS THEY MADE


Yrd. Doç. Dr. Yasin SOYLU


ÖZET
Matematik ögretiminin en önemli sorunlarının başında temel kavramların ögrenilmesi ve ögretilmesi gelmektedir. Bundan dolayı ögretmenlerin, anlaşılması ve ögrenilmesi zor olan kavramları ögrencilere daha özenli bir biçimde kavratmala- n gerekmektedir. Bu kavramlardan biride degişken kavramıdır. Buna ragmen, de~işken kavramı ögrenciler tarafından genel- de soyut, yaşamla ilgisi olmayan bir kavram olarak görülmekte bu durum ise bu kavrama karşı olumsuz tutumların gelişmesi- ni ve genel bir başarısızlık sonucunu dogurmaktadır. Bu problemin en önemli sebeplerinden biriside; degişken kavramının gös- teriminde kullanılan harf sembollerinin, farklı kullanımlarından kaynaklanmaktadır. çünkü bulundugu matematiksel içerige ve bu içerikte yüklendigi göreve göre, degişken kavramının tanımında da degişiklikler olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; degişken kavramındaki ögrencilerin ögrenme güçlüklerinin ve hatalarının tespit edilmesidir. Bu çalışmanın örneklemini, Ata- türk Üniversitesi Agn Egitim Fakültesi İlkögretim Fen Bilgisi Ögretmenligi Anabilim Dalında 70 ikinci sınıf ögrencisi oluş- turmaktadır. Ögrencilerin kagıtlarının incelenmesinden ve yapılan mülakatlardan elde edilen sonuçlar, ögrencilerin degişken kavramının farklı kullanımları hakkında yetersiz ve eksik kavrayışa sahip olduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
Leaning and teaching of basic concepts has become the most important problems ofteaching mathematics. The- refore it is necessary for teachers to have the students to comprehend more elaborately the subjects having difficult to unders- tand and leam. One of these concepts is variable concept. In spite of this, the concept of variable is generally considered as being abstract, irrelevance to the daily life by the students and this causes to a negative attitude in response to this concept and generally a failure among them. One of the most important reason of this problem is originated from different usage of literal symbols used in the representation of concept of variable. Because, the definition of the concept of variable may change ac- cording to the mathematical context and its function in that context. The aim ofthis study is to establish the students' leaming difficuJties and their errors in the concept of variable. The samples of this research consist of totally 70 students from Ataturk University Agri Education Faculty, Primary Science Teaching Department. According to the results obtained from the exam papers of the students and the interviews showed that these students have inadequate and lack information about usage of dif- fcrent literal symbols in the concept of variable.


ANAHTAR KELİMELER: Degişken kavramı, harf sembolleri, ögrenme güçlügü, harfler


KEYWORDS: Concep! of variable, literal symbol,learning difficulties, errors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education