ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EĞİTİMİ


TEACHING CRITICAL THINKING


Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU & Bil. Uzm. Cenk AKBIYIK


ÖZET
Bilgi toplumu ögrencilerinin, ögretmenin sundugu uyancıyı edilgen olarak işleyen bireyler olarak yetiştirilmesi yeri- ne, ögrenme sürecine etkin olarak katılan bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bilgiyi seçme, örgütleme ve kullan- ma davranışları bakımından eleştirel düşünme becerilerini kazanmış bireylerle bu becerileri yeterince kazanamamış bireyler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alan yazın, eleştirel düşünme becerilerini kazanmış ve bu becerileri kullanan ög- rendierin daha etkili biçimde ögrendiklerini onaya koymaktadır. Ögrencilerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olmalan ve karşılaştıklan durumlarda eleştirel düşünme becerilerini kullanmalan bu nedenle giderek önem kazanmaktadır. Sahip olunan eleştirel düşünme becerilerinin uygun durumlarda kullanılması ise eleştirel düşünme egilimlerine sahip olunmasıyla olanaklı olmaktadır.


ABSTRACT
Students of information society should be taught to be active panicipant in their own leaming instead of being trained as passive processors of stimuli presented by the teacher. Those who developed critical thinking skills significantly dif- fer from those who didn't in terms of selecting, organizing, and using information. Literature indicates that those who have developed and used critical thinking skills leam more effectively. Therefore, it is imponant that students develop critical thin- king skills and use those skills in various situations. Being able to use critical thinking skills in appropriate situations is pos- sible only when people have critical thinking disposition.


ANAHTAR KELİMELER: üşünme becerileri, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme etilimleri. ötrenme, öğretimi


KEYWORDS: thinking skills, critical thinking, critical thinking dispositions, leaming, teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education