Bağlam Temelli Fizik Çalışmaları: Literatürdeki Çalışmaların İçerik Analizi


Context-Based Physics Studies: A Thematic Review of the Literature


Inst. Eser ÜLTAY & Assist. Prof. Dr. Neslihan ÜLTAY


ÖZET
Bağlam temelli yaklaşım öğrencide içinde yaşadığı dünya ile ilgili merak ve heyecan uyandırmayı ve bunun devamlı olmasını amaçlar. Öğrenciler seçilen bağlamlar sayesinde, bilme gereksiniminin temel alındığı bir ortamda sadece yaparak yaşayarak öğrenmez, aynı zamanda fizik dersine olan ilgi ve tutumları da olumlu yönde etkilenmiş olur. Bu çalışmanın amacı, veri tabanlarından erişilen, fizik alanında yapılmış olan bağlam temelli çalışmaların daha önceden oluşturulan bir matris yardımıyla içerik analizinin yapılmasıdır. Araştırmaya 32 çalışma dâhil edilmiş olup, bunlar gerekçe, amaç, yöntem, bulgu, sonuç ve önerilerine göre içerik açısından değerlendirilmiştir. Yapılan derinlemesine analiz sonucunda, çalışmaların büyük çoğunluğu öğrenciler için ilginç olabilecek bağlamlar yaratmak ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak için gerçek yaşama dayalı senaryolar oluşturmak gerekçesiyle yapılmıştır. Bu araştırma, yaklaşımın eksik noktalarını göstererek gelecek çalışmalar için yapılan önerileri de vurgulamaktadır. Ayrıca fizik alanında yapılmış olan bağlam temelli çalışmaları bir araya getirmesi bakımından diğer araştırmacılar için de faydalı olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
Context-based approach aims to develop and sustain a sense of wonder and curiosity in young people about the natural world. Students are required to induce meanings by using contexts, thus justifying a “need-to-know” approach to content. Thus, their interest and attitudes towards physics have been increased. The purpose of this paper is to evaluate context-based physics studies accessed in databases by using a previously constructed matrix. Thirty-two context-based physics studies are included in the study and reviewed thematically in accordance with the matrix which examines the papers in terms of their needs, aims, methodologies, findings, general knowledge claims and implications. According to in depth analysis, studies are mostly done in a need to create recognizable contexts that can be interesting for the students and to provide for a real-life scenarios basis for meaningful learning. This review will emphasize the missing parts of the approach, implications and suggestions for future studies. And also, it is thought that this review paper could be helpful for researchers in terms of gathering the context-based physics researches together.


ANAHTAR KELİMELER: Bağlam temelli yaklaşım, fizik eğitimi, içerik analizi, fen eğitimi


KEYWORDS: Context-based approach, physics education, thematic review, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education