KiMYASAL BAGLARLA İLGİLİ KAVRAM YANıLGıLARıNIN KAVRAMSAL DEGİşİM METİNLERİ KULLANILARAK DÜZELTİLMESİ


REMEDIA TING MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL BONDING THROUGH CONCEPTUAL CHANGE TEXT


Res. Ast. Aybüke PABUÇCU & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı kavramsal de~işim metinlerinin 9. sınıf ögrencilerinin kimyasal baglarla ilgili kavramlan anlamalarına etkisini incelemektir. Bu çalışmada, kavramsal degişim metinlerinin hazırlanmasının temel amacı ögrencilerin sahip oldugu ön kavramaların ve kavram yanılgılannın fark edilmesini saglamak ve onlann kimyasal baglarla ilgili kavramları ögrenmelerine açıklamalar, analojiler ve örnekler kullanarak yardım etmektir. Kavramsal degişim metinlerinin içinde analojilerin kullanılmasının sebebi ögrencilerin sahip olduklan kavram yanılgılannı daha etkili bir şekilde düzeltebilmektir. Sonuçlar kavramsal degişim metinleri kullanılarak uygulanan ögretim yönteminin ögrencilerin kimyasal baglarla ilgili kavramları anlamalannda ve kavram yanılgılarının giderilmesinde olumlu bir etkisi oldugunu göstermiştir. Her iki gurubun başan ortalamaları karşılaştırıldıgında, deney gurubunun kimyasal baglarla ilgili kavramlarda daha fazla başarı gösterdigi görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study was to explore the effects of conceptual change texts oriented instruction on 9th grade students' understanding of chemical bonding concepts. in this study, the main aim of the preparation of conceptual change texts was to activate students' prior knowledge and misconceptions and to help them to understand the chemical bonding concepts through the use of explanations. analogies and examples. Analogies were used in the conceptual change texts to deal with students' misconceptions more effectively. The results revealed that conceptual change texts oriented instruction produeed a positive effect on students understanding of scientifıc conceptions related to ehemical bonding and elimination of misconeeptions. The mean scores ofboth groups showed that students in the experimental group performed betIer with respeet to ehemical bonding eoncepts.


ANAHTAR KELİMELER: kavram yanılgısı, kavramsal degişim, kavramsal degişim metni, analoji, kimyasal baglar


KEYWORDS: misconception, conceptual change, conceptual ehange text, analogy, chemical bonding.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education