FARKLI TÜRDE OKULLARDA ÇALIŞAN BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM DENEYİM ve İHTİYAÇLARI


PROFESSIONAL DEVELOPMENT EXPERIENCES AND NEEDS OF BIOLOGY TEACHERS WORKING AT DIFFERENT TYPES OF SCHOOLS


Dr. Ebru ÖZTÜRK AKAR


ÖZET
Milli E~itim Bakanlı~ı E~itimi Araştınna ve Geliştinne Dairesi BaşkanJı~1 destewyle ülke genelinde biyoloji ö~ret- menlerinin hizmetiçi deneyim ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştınna dahilinde bu çalış- mada özel/vakıf okulları, genel ve Anadolu liselerinde çalışan ö~etmenlerin çalıştıkları okulların koşul ve olanaklarının, okul yöneticilerinin tutum ve yaklaşımlarının ö~etmenlerin mesleki gelişimleri üzerindeki etkileri araştınlmış, farklı türde okullar- da çalışan ö~retmenlerin mesleki gelişim deneyim ve ihtiyaçları arasındaki farklılıklar sorgulanmıştır. Çalışmaya yön veren araştınna sorularını yanıtlamak amacıyla geliştirilen anket seçkisiz tabaka ve küme örnekleme yöntemleri kuııanılarak yedi co~afi bölge ve 17 ilde özel/vakıf okuııarı, genel ve Anadolu liselerinde çalışan 338 biyoloji ö~retmenine uygulanmıştır. Araş- tınna sonuçları çalışmaya katılan ö~etmenlerin mesleki gelişim deneyim ve ihtiyaçları arasında okul düzeyinde farklılıklar bulundu~na işaret etmektedir. Araştırmacı farklı türde okularda Çalışan öVetmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili ihtiyaçIa- nnın karşılanması amacıyla yeni bir yapılanmaya yönelinmesini önennektedir.


ABSTRACT
As a part of the research conducted to identify the inservice training needs and experiences ofbiology teachers working across the country, the role of working conditions provided in the school s and the role of school principals in the te- achers' professional development was investigated in this study. Supported by the Ministry of National Education Educational Research and Development Directorate, differences between professional development needs and experiences of teachers wor- king in privatelfoundation, public and Anatolian high school s were also explored in this study. In order to answer the research questions guiding the study stratified random and cluster random sampling strategies were followed and a survey questionna- ire was applied to 338 biology teachers working in public, Anatolian and privatelfoundation schools of 17 cities in seven ge- ographical regions. Results revealed differences between participant teacbers' professional development needs and experien- ces. Researcher suggests a new constitution to meet the professional development needs of teachers working in different types of schools.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki gelişim, genellise, Anadolu lisesi, özel/vakıf okulu


KEYWORDS: professional development, public school, Anatolian high school, privatelfoundation school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education