THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ORIENTED INSTRUCTION ON STUDENTS' UNDERST ANDING OF THE SOLUBILITY EQUILIBRIUM CONCEPT


KAVRAMSAL DEGİşİM METİNLERİNE DAYALı ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ KONUSUNU ANLAMASINA ETKİsi


İsmail ÖNDER & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışma, kavramsal degişim metinlerine dayalı ögretimin 10. sınıf ögrencilerinin çözünürlük dengesi konusunu anlamasına etkisini incelerneyi amaçlamıştır. çözünürlük dengesi ile ilgili kavram yanılgıları lise kimya ögretmenleri ile ya- pılan mülakatlardan ve ilgili literatürden elde edilmiştir. Çalışmanın verisi, kavramsal degişim yaklaşımını baz alan ögretim yöntemine katılan 58 ögrenci ve geleneksel metotları baz alan ögretim yöntemine katılan 67 ögrenciden elde edilmiştir. Çalış- ma sonucunda elde edilen bilgiler kavramsal degişim metinlerinin kulanııdıgı kavramsal degişim yaklaşımına dayanan ögre- tim yönteminin geleneksel ögretim yöntemlerine göre ögrencilerin kavram yanılgılarını gidermede ve çözünürlük dengesi ko- nusunu ögrencilerin anlamasında daha etkili oldugunu göstermiştir.


ABSTRACT
The present studyaimed to investigate the effect of conceptual change texts oriented instruction on IOth grade students' understanding of solubility equilibrium concept. The misconceptions related to solubility equilibrium concept were obtained through interviews with high school chemistry teachers and related literature. The data were obtained from 58 stu- dents participated in instruction based on conceptual change approach and 67 students participated in instruction based on tra- ditional methods. The results of the study showed that instruction based on conceptual change approach where conceptual change texts were used, was better than the instruction based on traditional methods on remediation of misconceptions and promoting students' understanding of solubility equilibrium concept.


ANAHTAR KELİMELER: kavramsal degişim yaklaşımı, kavramsal degişim metinleri, çözünürlük dengesi


KEYWORDS: conceptual change approach, conceptual change texts, solubility equilibrium.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education