BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARI


THE ATTITUDES OF BIOLOGY TEACHERS TOWARDS MATERIAL USE


Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu araştırmada orta ögretim biyoloji ögretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları belirlenmeye çalışıl- mıştır. Araştırma tarama modelindedir ve çalışma grubunu 2002-2003 egitim-ögretim yılında Türkiye genelinde Milli Egitim Bakanhgına baglı orta ögretim kurumlarında görev yapan 9361 biyoloji ögretmeni arasından seçilen 369 biyoloji öpetmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için 30 maddelik araç-gereç kullanmaya yönelik ön deneme ölçegi, Ankara'da görev yapan 99 biyoloji ögretmenine uygulanmıştır. Faktör ana1izi yapılarak birinci boyutta faktör yük1eri en az 0.3 olan mad- deler seçilmiş ve 28 maddelik nihai tutum ölçegi geliştirilmiştir. Ölçegin güvenirligi Cronbach a ile hesaplanmış ve güvenir- lik katsayısı 0.86 olarak belirlenmiştir. Aynca ögretmenlerin araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarımn öpetmen1erln degi- şik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermedigini belirlemek amacıyla anket geliştirilerek uygulanmıştır. Araştırma sonu- cunda, biyoloji ögretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarının olumlu oldugu ve cinsiyet, mesleki kıdem, me- zun oldukları okul, egitim sırasında konu ile a1dıklarl dersler ve konu ile ilgili katıldıkları hizmet içi egitim kursları gibi de- ğişkenler açısından farklılık göstermedigi belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine attitudes of biology teachers towards material use in class activities. The reasearch is planned as a survey. The study group of research consists of 369 biology teachers chosen from different areas of Turkeyamong 9361 biology teachers by stratified sampling method working under Ministry of National Education in 2002- 2003 education year. For data collection, a pre-trial scale consisting of 30 items regarding the use of materla1 had been appli- ed on 99 bi ology teachers working in Ankara. Following the Faktor ana1ysis , items wbose agent weight in the [ırst dimen- sion are at least 0.3 were chosen and a fina1 attitude sca1e with 28 items was developed. The reliability of the sca1e was esti- mated by using Cronbach a and the reliability coefficient was determined as 0.86. Besides, a questionneire was developed and applied in order to determine whether the attitudes of teachers towards materia1 use change according to different charac- teristies of teachers.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen tutumları, eğitim araç-gereçleri, biyoloji öğretimi


KEYWORDS: teacher attitute, instructional tool, biology teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education