ÖGRETMEN ADA YLARıNDA DEMOKRA TİK TUTUM, NEVROTİK EGİLİMLER VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME


DEMOCRATIC ATTITUDE, NEUROTIC TENDENCIES AND SELF ACTUALIZATION IN PROSPECTlVE-TEACHERS


Yrd. Doç. Dr. T. Fikret KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. SARDOĞAN, Arş. Gör. Eyüp ÖZKAMALI & Arş. Gör. Abdullah N. DİCLE


ÖZET
Bu araştırmada öğretmen adaylarının demokratik tutum düzeylerinin; nevrotik eğilimlere, kendini gerçekleştinne dü- zeyine ve sosyal ilişkilerde yeterlik düzeyine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştınnada aynca; bir sivil toplum ör- gütünün siyasal - kültürel etkinliklerine katılma durumu, cinsiyet ve sınıf düzeyi gibi değişkenlere göre, öğretmen adaylannın Demokratik Tutum Ölçeği puanlan arasında anlamlı farklılıklann bulunup bulunmadığı da test edilmiştir. ömeklem toplam 723 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla Gözütok (1995) tarafından geliştirilen "Demokratik Tutum Öl- çeği" ve Özgüven (1992) tarafından geliştirilen "Hacettepe Kişilik Envanteri" ve aynca "Kişisel Bilgi Fonnu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise Tek Yönlü Varyans Analizi, t -testi ve LSD tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; demokratik tutum düzeyi düştükçe nevrotik eğilimlerin arttığını, kendini gerçekleştinne düzeyinin ve sosyal ilişkilerde yeterlik düzeyinin ise düştüğünü göstennektedir. Araştınnada aynca bir sivil toplum örgütünün siyasal kültürel etkinliklerine katılan öğrencilerin Demokratik Tutum Ölçeği puanlarının katılmayanlara göre, dördüncü sını- fa devam eden öğrencilerin Demokratik Tutum Ölçeği puanlannın 1. sınıfa devam eden öğrencilere göre anlamlı düzeyde yük- sek olduğu, kız ve erkek öğrencilerin demokratik tutum düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı saptanmış- tır.


ABSTRACT
The study examined relationships among democratic attitude levels, neurotic symptoms, self - actualization le- vel and self - efficacy in social relations in students of Faculty of Education. Also this study examined relationships among gender. closs, participate to socio - eultural activities and Democratic Attitude Scale. 723 university students participated in this study. The data were obtained by "Democratic Attitudc Scale"which was developed by Gözütok (1995) and "Hacettepe Personality Inventory" which was developed by Özgüven (1992). The data were analyzed by ANOV A, t - test and LSD tech- niques. The results were as follow: Students with low democratic attitude level have high scores on "Neurotic Tendeney Subsca- ies" than other students. Neurotic tendency was diminish when the democratic attitude level was rising. Students with low de- mocratic attitude level have low scores on "self - actualization subscales" than other students when the democratic attitude le- vel Vas rising scores on the "self - actualization levels subscales" was also higher. Students with low democratic attitude le- ve] have low scores on "social relations subscales" than other students when the democratic attitude level was rising "social relations subscales" scores were also rising. Gender differences were not found in tenns of democratic attitude level. Democ- ratic attitude level of students who participate in any socio - cultural activities were higher than other students who were ne- ver participate to any socio - cultural activities. The fourth year students' democratic attitude level were higher than the first year students' democratic attitude level.


ANAHTAR KELİMELER: Demokratik Tutum, Nevrotik Eğilim, Kendini Gerçekleştirme, Sosyal İlişki, Sivil Toplum Örgütü, Öğretmen Adayı


KEYWORDS: Democratic Attitude, Neurotic Tendency, Self - Actualization, Social Relations, Prospective - Teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education