ORTAÖGRETİM KURUMLARı ÖGRENCİ SEÇME SINAVININ sıNıFLAMA GEÇERLİGİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


THE STUDY ON CLASSIFICA TION V ALIDITY OF SECONDARY EDUCA TION STUDENT SELECTION & PLACEMENT EXAM


Yrd. Doç. Dr. Cem GÜZELLER & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada, Ortaö~tİm Kurumları Öwenci Seçme Sınavı (OKÖSYS)'nda alt test ham puanlarına dayalı olarak ya- pılan yerleştinnelerin geçerlili incelenmiştir. Bu amaçla ayınna (discriminant) analizi uygulanmıştır. Araştınna, 2002 yılında OKÖSYS'ye giren, Antalya, Isparta ve Burdur illerinde bulunan Anadolu Liseleri, resmi ve özel fen liselerini kazanan ve yer- leştirilen adayların tamamı olan 967 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştınna sonucunda, fen bilgisi alt testinin ayırma fonk si- yonunda en etkili de~işken oldu~, bunu matematik alt testinin izledi~i ortaya çıkmıştır. Alt testlere dayalı olarak elde edilen ayınna fonksiyonlarının resmi fen liseleri ile özel ve Anadolu liselerini ayınnada etkili oldu~u; ancak özel fen liseleri ile Ana- dolu liselerine yerleştirilen öwencileri birbirinden ayınnada etkili olmadı~ı görülmüştür. Resmi fen liselerinin doWu sınıfla- ma oranı %96; özel fen liselerinin doWu sınıflama oranı %36,7 ve Anadolu liselerinin doğru sınıflandınna oranı %52,7 bulun- muştu


ABSTRACT
The scope of this study was to evaluate classificatİon validity based on the the sub test raw scores (Secondary Education Student Selection & Placement Exam) (OKÖSYS), The discrimination analysis model was used. The study was per- fonned on 967 candidates who participated in OKÖSYS, and candidates who passed the examination and enrolled in public and private science high school and, Anatolian High School s of Antalya, Isparta and Burdur. The results demonstrated that science sub test was the most efficent variable for discrimination function, mathematics sub test was the second most effici- ent variable. Discrimination function were found to be efficient in separation of public science high school s from private sci- ence and Anatolian high schools, whereas it was not funcional to discriminate between private science and AnatoHan high schools. Correct clasification ratios were 96% for public science high schools; 36,7% for private high schools, and 52,7% for Anatolian high schools.


ANAHTAR KELİMELER: Ortaöğetim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı, geçerlik, sınıflama geçerliği, ayınna analizi


KEYWORDS: Secondary Education Student Selection & Placement Exam, validity, classification validity, discriminant analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education