ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ


N ANALYSES OF THE ATTlTUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS COMPUTER USE


Dr. Cem GERÇEK, Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çalışma, ö~trnen adaylarının bilgisayarla ilgili tutumlarım belirlemeyi ve çeşitli de~işkenler açısında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgiler anketi ve Berbero~lu ve Çalıko~lu'nun 1991 yılında uyarladıkları "Bilgisayar Tutum Ölçe~i" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2003-2004 ö~etim yılında H.O. Ewtim Fakültesi Biyoloji E~itimi ABD'nda ö~enim gören 191 ö~enci oluşturmaktadır. De- ğişkenler için öncelikle aritmetik ortalama ve standart sapmalar bulunmuştur. De~işkenler arasında fark olup olmadı~ı ise .01 anlamlılık düzeyinde ba~ımsız "t" testi ve ANOV A kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak, ö~retmen adayları- nın bilgisayara yönelik tutumlarının orta düzeyde (X=120.63) oldu~ ve incelenen de~işkenlere göre anlamlı bir farklılık gös- termediği tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This study aims at determining the computer-related atıitudes of teacher candidates and at analysing the effects of such variables as. The study employs descriptive method. The data were gathered by survey questionnaire and Computer Attitude Scale (Berbero~lu&Çalıkoğlu, 1991). The number of the paticipants is 191. For variables, mean and the standart de- viation were calculated. ANOV A and t test were employed to identify the differences among the variables. it is found that computer attitudes of the participants are at the middle level (X=120.63) and variables do not have any significant effect on the computer attitude.


ANAHTAR KELİMELER: Tutum, öğretmen adayı, bilgisayar kullanımı.


KEYWORDS: Attitude, teacher candidate, use of computer.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education