üNİvERSİTE ÖGRENCİLERİNİN İYİLİK HALİNİN İNCELENMESİ


THE INVESTIGATION OF THE WELLNESS OF UNIVERSITY STUDENTS


Dr. Türkan DOĞAN


ÖZET
Araştırmanın amacı üniversite ö~rencilerinin iyilik halini etkileyen de~işkenleri saptamaktır. Araştırmanın kapsamını Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden 936 (623 kız, 313 erkek) üniversite ö~reneisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Myers, Sweeney ve Witmer (2000) tarafından geliştirilen İyilik Hali Ölçe~i, Yıldınm (1997) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçe~i ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Çok Faktörlü ANOY A uygulanmıştır. Farkların kayna~ına Tukey Testi ile bakılmıştır. Sonuçlar, fiziksel egzersiz yapma sıklı~ı, gelecekte ilgili düşünceler, aile deste~i ve arkadaş deste~i de~işkenlerine göre ö~rencilerin iyilik halinin farklı oldu~unu göstermiştir. Sigara kullanıp kullanmama ve alkol kullanma sıklığı de~işkenlerine göre ise ö~eneilerin iyilik halinde anlamlı fark saptanmamıştır.


ABSTRACT
The aim of the study is to determine those variables which have an impact on the wellness among college students. The study sample consists of 936 (623 female, 313 male) students from Baskent Universityand Hacettepe University. The Wellness Evaluation of Lifestyle Scale developed by Myers, Sweeney ve Witmer (2000), the Perceived Social Suppon Scale developed by Yıldınm (1997), and Personal Information Form were used for data collection. The Multi-Factorial Analysis ofYariance (ANOYA) was used in the analysis of the data. The sources ofthe differences were funher analyzed with the Tukey Test. The results of the study indicated statistically significant differences the wellness of university students according to frequency of physical exereise, opinions about future, level of family suppon and level of suppon from friends. There were no statistically significant differences the wellness of university students according to smoking status, and the frequency of alcoho] consumption.


ANAHTAR KELİMELER: İyilik Hali. Sağlık, Üniversite öğrencileri


KEYWORDS: WeIlness, Health, University Students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education