HİKAYELER VE KİMY A ÖGRETİMİ


STORYLlNES AND CHEMISTRY TEACHING


Arş. Gör. Hülya DEMİRCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU & Prof. Dr. Alipaşa AYAS


ÖZET
Son yıllarda birçok e~itimci ve araştırmacı, bilginin yapısından ziyade ö~encilerin ö~renmeye karşı istekli olmalan- na daha fazla vurgu yapmaktadırlar. Bu nedenle, ö~renme onamlan düzenlenirken, ö~encilerin ö~enmeye karşı olan istekli- likleri dikkate alınmalıdır. Ö~rencileri istekli tutmanın en kolay yolu, ilgili konulan günlük hayatla ilişkilendinnektir. Kimya öğretiminde büyük ilgi gönneye başlayan hikaye tarzının amacı da, günlük yaşamla ilişki kunnak, fen bilimlerinin içerisine sosyal ve teknolojik yapıyı iyiee yerleştinnek, günlük durumlarda bilimsel kavramlann sunumu ile öğrencilerin fen bilimleri- ne yönelik tutum ve hayranlıklannın gelişmesine yardımcı olmak ve bilimsel okur-yazarlar yetiştinnektir. Bu yaklaşım, öğ- rencilerin öğrenmelerini anlamlı hale getinnelerine ve fen kavramlanm geliştinnelerine yardımcı olmak için aktif katılımlan- na fırsat vennektedir. Bu ö~etim materyalleri ö~encilerin kendi öğrenmelerinde daha fazla sorumluluk almalanna da katkı- da bulunmaktadır. Bu makalede, hikayelere dayalı öğretim programının amaçlan, açıklayıcı hikayeler ve kimyasal hikayele- rin öğrenme onamında kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. i Toplanan veriler ışı~nda kimyasal hikayelerin öğrencilerin öğ- renmeye karşı istekliliklerini antırdı~ ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiği söylenebilir.


ABSTRACT
Recently, most educators and researchers have emphasized students' willingness toward leaming more than structure of knowledge. For this reason, it should be taken into consideration students' willingness toward when leaming en- vironment was arranged. The easiest way to make students willing is to relate the topies to everyday life. The aim of storyli- nes whieh arouse interest in chemistry education is to get in touch with daily life, to embed science content in a social and technological context and to link it wİth the everyday world, to help to promote students' enthusiasm and motivation for sci- ence and to train scientifically literacy. This approach is provided students' active panicipation in order to help to leam me- aningful and develop their science concepts. These materials also contribute to take more responsibility on their own leaming of the students. In this anide, it was given infonnation about the usage of stories in the chernistry education, the objectives of the teaching program based on the storylines, the usage of explanatory stories and chemical storylines in leaming environment. In the light of the data collected, it could be said that the chemical storylines increase students' willingness forward leaming and help meaningful leaming.


ANAHTAR KELİMELER: hikayeler, kimya ögretimi, ögretim programı


KEYWORDS: storylines, chemistry teaching, teaching program

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education