Y ADERSİNİN LİsE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARı AÇısıNDAN DEGERLENDİRİLMES


AN EV ALUATION OF CHEMISTRY COURSE IN RESPECT OF CURRICULUMS IN HIGH SCHOOL AND ÖSS (STUDENT SELECTION EXAMINATION) QUESTIONS


Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Kimya, hem lise programlarında hem de üniversiteye giriş sınavlarında agırlıgı olan bir ders olarak yer almaktadır. Araştırmanın amacı, Kimya dersini lise programları ve ÖSS açısından çeşitli boyutlarıyla degerlendirmek ve Lise Programla- rında yer alan Kimya dersinin program içindeki agırhgını saptamak, programını sınıf düzeyinde konu, amaç ve davranışlar açı- sından analiz etmektir. Ayrıca, 2001-2005 yıllarına ait ÖSS Kimya sorularının sınıflara ve programda yer alan konulara göre dagıhmını saptamaktır. Araştırma, lise programlarında yer alan Kimya dersinin içerigi ile bu derse ilişkin ÖSS soruları arasın- daki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmış tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma için, öncelikle Kimya dersinin lise programlarındaki agırlıgı saptanmış, programda yer alan konular, amaçlar ve davranışlar kategorik olarak analiz edilmiştir. Daha sonra, 2001-2005 yıllarına ait ÖSS'deki Kimya ders i ile ilgili soruların dagılımı ve agırlıgı saptanmış, konu kategori le- rine göre analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Kimya Dersi Programı'nda ve ÖSS sorularının "kapsam geçerligi" konusunda sorunların oldugu saptanmıştır.


ABSTRACT
Chemistry is a veey important course for Student Selection Examination (aSS) and in High School Curricu- lums. Aim of the study is to evaluate chemistry course in respect of Student Selection Examination Questions and High Scho- ol Curriculums. To determine the significance of Chemistey Course in High School Programs; to analyze the content in view of subjects in the classroom level, aims and behaviours. Moreover, it is aimed to determine the distribution of 2001-2005 ass Questions to the years and the subjects. The present study is a survey to claim the relationships between ass Questions and The content of Chemistey Course in High School Programs. First, the significance of Chemistey Course in High School Prog- rams was determined, and all the subjects were analyzed in categorical way in respect of aims and behaviours. Then, the den- sity and the distribution of ass Questions belonging to 2001-2005 years were determined; a categorical analysis on the sub- jects was realized. It is, at the end of present study, observed that there are some problems on "Content Validity" of ass and Curriculum of Chemistey Course in High School.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya Dersi, Lise Programı, Ögrenci Seçme Sınavı


KEYWORDS: Chemistry Course, High School Curriculum, Student Selection Examination.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education