LİSE ÖGRENCİLERİNİN ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINlN KAVRAM HARİTALARIYLA BELİRLENMESİ


IDENTIFICATION OF IDGH SCHOOL STUDENTS' MISCONCEPTION ABOUT ELECTRIC CURRENT BY CONCEPT MAPS


Arş. Gör. Işıl ÇILDIR & Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN


ÖZET
Bu araştırma, lise ögrencilerinin "Elektrik Akımı" konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını kavram haritaları yardımıyla tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2003-2004 ögretim yılı bahar döneminde Ankara'nın 8 farklı ooaög- retim okulunda ögrenim gören 244 (119 kız-125 erkek) lise 2. sınıf ögrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın pilot çalışması, 30 kişilik bir sınıfta yapılmıştır. Araştırmada ilk olarak ögrencileri kavram haritaları hakkında bilgilendirmek amacıyla bir ders saati kavram haritalarıyla ilgili bir etkinlik uygulanmıştır. Daha sonra "Elektrik Akımı" konusu ile ilgili ola- rak 26 kavram verilerek ögrencilerden kavram haritalarını oluşturmaları istenmiştir. Ögrencilerin kavram yanılgıları, yapmış oldukları kavram haritalarının betimsel istatistik yöntemleri ile incelenmesiyle tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırma sonuçlarını desteklemek amacıyla her sınıfın %20'si ile yarı yapılandırılmış ögrenci görüşmeleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda ögren- cilerin "Elektrik Akımı" konusunda; akım, direnç, potansiyel fark, elektrik, üreteç/emk kaynagı ve elektrik enerjisi kavramla- rı ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.


ABSTRACT
This research has been done to identify high school students' misconceptions on "Electric Current" by the help of concept maps. The research has been carried out with the contribution of 244 second year high school students (119 fema- le _ 125 male) from 8 different school s in Ankara during 2003-2004 spring semester. Lists of high school s in Ankara for each district ware formed. The pilot study of the research was made in a class of 30 students. Initially, to inform the students on concept maps, a class hour activity on concept maps has been done. After they have been given 26 concepts about "Electric Current" and they have been asked to form concept maps. In the research, the concept maps that students have done have be- en investigated descriptive statistics, and misconceptions have been determincd. In addition, to support the result of the rese- arch, semi structured student interviews have been done with 20% of each class. At the end of the research, it has be en clari- fied that about "Electric Current", students have misconceptions of concepts like current, resistance, potential differencc, elect- ricity, generator/emk source and electric energy.


ANAHTAR KELİMELER: Elektrik akımı, kavram haritası, kavram yanılgısı, fizik egitimi, lise ögrencileri.


KEYWORDS: Electric current, concept map, misconception, physics education, high school students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education