ÜZELTME YÖNERGESİNİN TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ


THE EFFECT OF FORMULA SCORING INSTRUCTION ON PSYCHOMETRlC CHARACTERISTICS OF THE TEST


Ümit ÇELEN & Yrd. Doç. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI


ÖZET
Bu çalışma, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir matematik başarı testinin, şans başarısı için düzeltme formülü kul- lanılacağını işaret eden bir belirlemenin test yönergesinde yer aldığı ve yer almadığı koşullarda uygulandığında, test ve mad- de istatistiklerinde anlamlı farklılık meydana gelip gelmediğini saptamayı amaçlamış yan deneysel bir araştırmadır. Araştır- ma, 2000-2001 öğretim yılında, 14 sağlık meslek lisesinde öğrenim gören 452 birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Kulla- nılan ölçme aracı, beş seçenekli 40 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Lise 1. Sınıf Matematik Başarı Tes- ti"dir. Araştırmadan elde edilen bulgular, düzeltme yönergesi vermenin, test puanları ortalamasını, geçerliliğini ve madde güç- lük indekslerini etkilemediğini, bununla beraber, KR-20 iç tutarlılık güvenilirliğini ve madde ayıncılık gücü değerlerini artır- dığını göstermiştir. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.


ABSTRACT
This study is a quasi-experimental research whieh aims to find out if there is a statistieaııy signifieant difference on the test and item statisties when a multiple choiee mathematies achievement test applied with or without a test instruction that indicate chance attenuation formula will be used. The research has been carried on 452 first year students of 14 vocati- onal health schools. The measurement instrnment developed by the researcher whieh is constitute 40 five-choice questions in a mathematies achievement test for first year classes of high schooL. Findings point out that giving formula scoring instructi- on does not influence mean test scores, test validity and item difficulty indiees but increases the KR-20 internal consistency reliability and item discrimination values. Findings were discussed in context of related literature.


ANAHTAR KELİMELER: şans başarısı, tahmin, düzeltme formülü.


KEYWORDS: chance success, guessing, correction formula for guessing.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education