FİzİK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN PROBLEM ÇÖZME DAVRANıŞLARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ


EVALUATION OF PROBLEM SOLVING BEHAVIORS OF PHYSICS TEACHER CANDIDATES


Arş. Gör. Serap ÇALIŞKAN, Öğr. Gör. Gamze Sezgin SELÇUK & Prof. Dr. Mustafa EROL


ÖZET
Problem çözme, öğrenme sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Problem çözme sürecinde başarılı olmanın en iyi yollarından biri ise, problem çözme stratejilerini etkili bir şekilde kullanabilmektir. Buradan yola çıkarak fizik ö~etmen adaylarının fizik problemlerini çözerken ne tür stratejiler kullandığını, bu süreçte yer alan problem çözme davranışlarının neler olduğunu, sınıf düzeyine göre strateji ve davranış değişikliklerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Dokuz Eylül üniver- sitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Da'ı her sınıf düzeyinden ikişer ö~men adayı seçilmiştir. Araştırmanın verileri bu öğretmen adayları ile yapılan yapılandınlmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda 1.,2., 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının problem çözmede yüzeysel bir yaklaşım içinde oldukları, bununla beraber 5. sınıfa devam eden öğretmen adaylarının daha derinsel bir yaklaşıma sahip olduğu ve daha çok sayıda pr0b- lem çözme stratejisi kullandığı görülmüştür.


ABSTRACT
Problem solving is one of the most important stages of learning process. One of the best ways of problem sol- ving is to apply problem solving strategies in an effectiye way. To serve this aim aresearch has been conducted on what strategy is being employed, what type of behaviors exist and how those behaviors vary in terms of elass level of the students. Two teacher candidates have been selected from each grade level, namely first, second, third, fourth and fifth from Physics Education Department of Buca Education Faculty, Dokuz Eylül University. The data has been collected by means of const- ructive interview method. Evaluation of the data elearly indicates that first, second, third and fourtb grade teacher candidates develop basic approach to the problem solving however, fifth grade teacher candidates apply a much deeper approach.


ANAHTAR KELİMELER: problem çözme, problem çözme stratejileri, fizik eğitimi.


KEYWORDS: problem solving, problem solving strategies, physics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education