LKÖGRETİM OKULU ÖGRETMENLERİNİN ÖRGÜT SAGLIGINA İLİŞKİN ALGILARININ FARKLI DEGİŞKENLER AÇıSıNDAN İNCELENMESİ


ANAL YSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL HEALTH IN TERMS OF DIFFERENT V ARIABLES


Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilkö~etim okullarında görev yapan ö~etmenlerin okullarının örgüt saAtıima i1işkin algıları- nı farklı de~işkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini Aksaray ve Esenköy hizmetiçi eAitim merkezlerinde kursa katılan 385 ilkö~retimi okulu ö~retmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Hoy ve Miskel tarafından geliştirilen Örgüt Sa~- lı~ı Ölçe~i kullanıldı. Örgüt Sa~Iı~1 Ölçe~i araştırmacı tarafından Türkçe'ye uyarlandı ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldı. Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve varyans analizi hesaplandı. Araştırma sonuçları p<.05 düze- yinde test edildi. Araştırmanın sonucunda, ilkö~retim okullarında görevli ö~retmenler, inisiyatif yapısı en azda Akademik öen- min gerçekleşti~ini belirtmektedirler. Örgüt sa~Iı~lnın alt boyutları arasındaki ilişki incelendi~inde, orta düzeyden üst düze- ye do~ru bir ilişkinin oldu~u görülmektedir. En güçlü ilişki initiating structure (IS) ile consideration (c) alt boyutu arasında- dır. Cinsiyetle Örgütsel Bütün1ük, medeni durumla moral, yaşla tnsiyatif Yapısı ve Akademik Önem, branşla Kaynak Deste- ~i, Akademik Önem arasında anlamlı bir ilişki bulundu.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyse the primary school teachers' perception of organizational health in terms of different variables. The sampling of the study is comprised of 385 primary school teachers who attended a course in Aksaray and Esenköy in-service training centers. The Organizational Health Inventory (OHI-S), which was developed by Hayand Miskel, was used in the research. The Organizational Health Inventory (OHI-S) scale was adapted to Turkish by the author and validity and reliability studies were conducted. Fre.:ıuency, arithmetic mean, t-test and variance analysis were calculated in the study. The research results were tested at p<.05 leve!. The research revealed that primary school teachers state that Ini- tiating Structure (IS) dimension is much frequently realized, while Academic Emphasis (AB) subdimension is less realized. When the relationship between the subdimensions of the organizational health are analysed, a relationship from the middIe !e- vel to the upper is observed. The strongest relationship is observed between the subdimensions of initiating structure (IS) and consideration (C). There was a significant relationship between gender and Institutional Integrity (ll), marital status and mo- rale, age and Initiating Structure (IS) and Academic Emphasis (AB), branch and Resource Support (RS) and Academic Emp- hasis (AE.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt sağlığı, okul, öğretmen, farklı değişkenle


KEYWORDS: Organizational health, school, teacher, different variables

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education