KİMYA LABORATUVARI ENDİŞE ÖLÇEĞİ


CHEMISTRY LABORATORY ANXIETY SCALE


Yrd. Doç. Dr. Nursen AZİZOGLU & Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ


ÖZET
Kimya ö~reniminin aynlmaz bir parçası olan laboratuvarlar kavramsal anlamanın, laboratuvar becerilerinin ve bilim- sel düşünme yetene~inin gelişti~i yerlerdir. Laboratuvardaki performansı laboratuvara yönelik olumlu tutumlar artırabildi~ gi- bi, endişe de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle ö~rencilerin kimya laboratuvanna yönelik endişelerinin belir- lenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bowen (1999) tarafından geliştirilen Kimya Laboratuvan Endişe Ölçe~i- ni Türkçe'ye uyarlayarak alt boyutlanm bulmaktır. Bu ölçek, kimya laboratuvar dersi alan 516 üniversite ö~encisine uygu- lanmıştır. Elde edilen veriler faktör analiz ile incelenmiş ve laboratuvar araçlanm ve kimyasal maddeleri kullanma, di~er ö~- rencilerle çalışma, veri toplama ve laboratuvar zamanı'lı kullanma olmak üzere dört boyut belirlenmiştir. Sonuçlara dayana- rak ölçe~in kullanımına yönelik öneriler de verilmiştir.


ABSTRACT
Chemistry laboratory which is the fundamental part of leaming chemistry is the place where conceptual unders- tanding, laboratory skills, and thinking scientifically are developed. While positive attitudes towards laboratory may increase the laboratory performance, anxiety may decrease it. Therefore, determining the students' chemistry laboratory anxieties be- comes important. The purpose of this study is to adapt chemistry laboratory anxiety scale developed by Bowen (1999) into Turkish and to find the dimensions of the scale. The sc ale is administered to 5 16 undergraduate students taking chemistry la- boratory. Obtained data were analyzed and four dimensions were extracted as a result of factor analysis.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya laboratuvan, endişe ölçeği, kimya eğitimi.


KEYWORDS: Chemistry laboratory, anxiety scale, chemistry education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education