ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM, HATIRLAMA VE BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ


EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BASED INSTRUCTION ON STUDENTS' ACMEVEMENT, ATTITUDE, RETENTION, AND PROCESS SKILLS


Doç. Dr. Ali AZAR, Öğr. Gör. Arzu İrfan PRESLEY & Ömer BALKAYA


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Çoklu Zeu Kuramına temelli fizik ögretiminin 9. sınıf ögrencilerinin fizik dersi başarıları, tu- tumları, hatırlama düzeyleri ve bilişsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesidir. Çalışma, 2003-2004 güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde yapılmıştır. Araştırma, 25'i kontrol, 25'i deney grubunda olmak üzere toplam 50 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. "Isı ve Sıcaklık" konusunda Çoktan Seçmeli Fizik Başarı Testi ve Bilişsel Süreç Beceri Tes- ti her iki gruba ön test olarak uygulanmıştır. "Isı ve Sıcaklık" konusu deney grubundaki ögrencilerle Çoklu Zeki Kuramı te- melli işlenirken, kontrol grubundaki öğrencilerle geleneksel ögretim yöntemi kullanılarak işlenmiştir. İki haftaltk uygulama sonunda deney ve kontrol grubundaki ögrencilere aynı testlere ek olarak tutum ölçe~ verilmiştir. Elde edilen veriler, MAN- COV A testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda Çoklu Zeki Kuramı temelli fizik ögretiminin öğrencilerin fizik dersi başa- nlarının, bilişsel süreç becerilerinin ve hatırlama düzeylerinin, geleneksel yönteme kıyasla daha yüksek oldulu ancak her iki grubun tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of physics teaching based on multiple intelligence the- ory on 9th graders' achievement, attitude, retention and science process skills. This study was conducted with 50 students from Kdz. Ereğli Anatolian High School in 2003-2004 fall semesters. 25 of the students were enrolled in control group whe- reas 25 of them were enrolled in experimental group. Multiple Choice Physics Achievement Test and Science Process Skill Test were applied as pretests for both of the groups. Two weeks later, in addition to the tests given before Attitude Test was given to aıı of the students enroııed in the study. The data were analyzed by using MANCOV A analysis. As a result, the suc- cess, cognitive process skills and retention level of students in experimental group were found to be more successful than the ones in control group.


ANAHTAR KELİMELER: fizik öğretimi, çoklu zekli kuramı, fen öğretimi.


KEYWORDS: multiple ıntelligence theory, physics teaching, science teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education