ÖGRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI


PROSPECTIVE TEACHERS' INTERNET ACCESS F ACILITIES AND THEIR INTERNET USAGE


Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Necdet SAGLAM


ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adaylannın internete erişim olanaklan ve internet kullanım amaçlan ele alınmıştır. Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümünün birinci ve son sınıfla- onda okuyan 259 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından bir bilgi formu geliştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylannın % 86,9'u internet kullanmaktadırlar. Öğretmen adaylarının % 41,3'ü internete, "internet kafe"den erişmektedirler. İnternet, öğretmen adaylannın çoğunluğu tarafından bilgiye ulaşma, ödev, proje ve iletişim (e - posta, sohbet gibi) gibi birden fazla amaçla kullanılmaktadır.


ABSTRACT
In this study prospective teachers' internet access facilities and their internet usage were examined. Study group consisted 259 first and fourth grade prospective teachers from Hacettepe University, at Department of Science and Mathematics for Secondary Education Department. An information form was developed by the researcheres in order to collect data. 86,9% of the prospective teachers in the study have used internet, and 41,3% of the candidates have been accessed the internet from internet cafe. Internet was used for multi-purposes such as accessing information, their homework or projeets and communication (such as e - mail, chat.


ANAHTAR KELİMELER: internet, eğitim, öğretmen eğitim


KEYWORDS: internet, education, teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education