İKİLİ KARŞıLAŞTıRMA YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLEME ÇALıŞMASıNA BİR ÖRNEK


AN EXAMPLE OF THE SCALING STUDY BY PAIR-WISE COMPARISON METHOD


Öğr: Gör. Duygu ANIL & Arş. Gör. Neşe GÜLER


ÖZET
Bu araştırmada, "nitelikli bir ö~retmende bulunması istenilen özellikler" in neler olması gerekti~i ikili karşılaştırma ile ölçeklendirme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 2004-2005 ö~retim yılı Güz döneminde Hacette- pe Üniversitesi İlkö~etim Bölümü sınıf ö~retmenli~i, fen bilgisi e~itimi ve okul öncesi e~itiminde 3. ve 4. sınıf ta yer alan 82 ö~renci üzerinde yapılmıştır. İkili karşılaştırmalar yöntemi ile yapılan ölçekleme çalışmasından elde edilen bulgulara göre, üniversite ö~rencileri tarafından "nitelikli bir ö~retmende bulunması istenilen özellikler"; en çok istenilen özellikten en az is- tenilen özelli~e do~ru sıralandı~ında; en çok istenen özelli~in meslek sevgisi oldu~u belirlenmiştir. Bu niteli~i de sırasıyla bil- giyi aktarabilme becerisine sahip, etkin iletişim kurabilen, teknoloji ve yeniliklere açık, alan bilgisine sahip, demokratik, eleş- tiriye açık olma nitelikleri izlemektediLEn son istenen özelli~in ise esprili olma özelli~i oldu~u belirlenmiştir.


ABSTRACT
n this study, it was studied what "required characteristics of a skilled teacher" should be by scaling study with pairwise comparison to determined. This research was performed on 82 students who studied at third and fourth grade of sci- en ce education and pre-school education in Elementary Education Department in Hacettepe University at 2004-2005 fall se- mester. According to the results of scaling study by pair-wise comparison, when "required characteristics of a skilled teacher" was sorted from the most desired characteristic to the least desired characteristic by university students, it was determined that the most desired characteristic was "Iove of job" This characteristic was followed by being able to transfer knowledge, being able to comminicate effectively, being open-minded to technologyand innovation, having knowledge on hislher own field, be- ing democrat, being tolerant of criticism, respectively. And the least desired characteristic was determined as being witty.


ANAHTAR KELİMELER: ikili karşılaştıma yöntemi, ölçeklerne.


KEYWORDS: pair-wise comparison method, scaling

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education