İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİT ALAMANIN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


EFFECTS OF COOPERA TIVE AND INDIVIDUAL CONCEPT MAPPING ON A TTITUDES TOW ARD SCIENCE


Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTINOK & Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı işbirlikli kavram haritalama, bireysel kavram haritalama ve geleneksel ö~retim yöntemlerinin ö~rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlan üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol grup- lu deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplanndan birisinde işbirlikli kavram haritalama, birisinde bireysel kav- ram haritalama, di~erinde ise geleneksel ö~retim yapılmıştır. Araştırmaya Ege bölgesinde bir İlkö~etim okulunun 5. sınıf dü- zeyinde üç şubesinin ö~rencileri (52 kız, 70 erkek) katılmıştır. 35 saat süren denel işlem sırasında Fen Bilgisi derslerinde Ses ve Işık konuları işlenmiştir. Uygulama öncesi kavram haritalama gruplanndaki ö~renciler kavram haritalama stratejisi ve İş- birlik ii Ö~renme becerileri konusunda yetiştirilmiştir. Araştırma verileri Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçe~i ile toplan- mıştır. Araştırma bulgulan işbirlikli kavram haritalamanın ö~rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlannı bireysel kav- ram haritalamaya göre daha olumlu etkiledi~ini, bireysel kavram haritalama ve geleneksel ö~etimin Fen Bilgisi dersine yö- nelik tutum üzerindeki etkileri arasında önemli farklılıklar olmadı~ını göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to study effects of cooperative and individual concept mapping and traditional teaching methods on students' attitudes toward science. Pretest-posttest experimental design with control group was utilized. One of the experimental group s was taught by cooperative concept mapping, and the other by individual concept mapping. Traditional method was implemented in control group. Fifth graders (52 female, 70 male) going to an elementary school in Aegean district participated in this research. "Sound and Light" unit was covered during 35 hour treatment. Experimental gro- ups were provided with training about concept mapping strategy and cooperation skills. Data of the research was collected by Scale for Attitudes Towards Science Course. Findings have discemed that cooperative concept mapping is more effective on students' attitudes toward science than individual concept mapping. Individual concept mapping and traditional method gro- ups' attitude scores do not differ significantly.


ANAHTAR KELİMELER: işbirlikli öğrenme, kavram haritalarna, tutum


KEYWORDS: cooperative leaming, concept mapping, attitude

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education