ÖGRETİM ELEMANLARıNıN İş DOYVMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ


ACADEMICIANS' VIEWS ON THE FACTORS WHICH INFLVENCE THEIR JOB SA TISF ACTION


Doç. Dr. Yasemin AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE


ÖZET
Bu araştırmada öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin ortaya konması amaç- lanmıştır. Araştırma grubunu, elektronik posta aracılığı ile gönderilen ankete, 24 üniversiteden yanıt veren toplam 488 öğre- tim elemanı oluşturmuştur. Anket maddelerine verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri hesaplanmış ve yanıtların öğretim ele- manlarının cinsiyetlerine, kıdemlerine ve görevlerine göre değişip değişmediği kay kare tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgula- ra göre, öğretim elemanlarının anket maddelerinin ÇOğuiıluğunu dört (önemli) ve beş (çok önemli) olarak derecelendirmişler- dir. Akademisyenlerin iş doyumlarına ilişkin bazı görüşleri cinsiyetlerine, kıdemlerine ve akademik statülerine göre önemJi farklılıklar göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılmış ve buna bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate academicians' perceptions of the factors lead to an effect in the ir job satisfaction.. Participants were 488 faculty members from 24 universities who responded to the surveys which were deli- vered to them via electronic maiL. Along with cakulation of descriptive statistics, chi square was used to compare academici- ans' means according to gender, seniority, and position. According to the results, the respondents rated the majority of items as 4 or 5, which correspond to "important" and "very important" respectively. Some significant differences were found in per- ception of the factors lead to an effect in their job satisfaction according to academicians' gender, seniority and academic sta- tus. The results and their implications are discussed


ANAHTAR KELİMELER: öğretim elemanı, yükseköğretim, iş, kıdem, akademik statü, cinsiyet, iş doyumu


KEYWORDS: academician, higher education, job, seniority, academic status, gender, job satisfaction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education