Dil Öğrenenlerin Etkileşimli Çoklu Ortama Yönelik Algıları


Learners’ Perceptions towards Interactive Multimedia Environments


Assist. Prof. Dr. Vehbi TÜREL


ÖZET
Bu çalışmada, 2012 yılının ilkbaharında 113 katılımcının (N=113) bir dil öğrenme programına (World Talk English) yönelik algıları ve bu algılar ile cinsiyet, yaş-grubu, meslek ve yabancı dil öğrenme süresi arasında bir farklılık olup olmadığı araştırıldı. Çalışmada hem nicel hem de nitel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları SPSS programı ile (Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örnekleme t Testi, Yüzde, Varyans Analizi, Ki-kare) analiz edildi. Katılımcılar, programı İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme konusunda çok olumlu gördüklerini ifade ettiler. Katılımcılar, programın hem değişik şekillerde kendilerine faydalı olduğunu hem de İngilizcelerini ilerletme konusunda yardımcı olduğunu belirttiler. Katılımcılar, aynı zamanda, World Talk English programının daha iyi bir şekilde hazırlanabileceğini ve hazırlanması gerektiğini ifade ettiler. İlave olarak, katılımcıların algıları ile cinsiyet, yaş grubu ve meslek arasında istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu ortaya çıktı.


ABSTRACT
In this study, 113 participants’ (N= 113) perceptions of a specific Interactive Multimedia Environment (IME) (i.e. World Talk English software) and any differences between their perceptions in terms of gender, age, job and Foreign Language Learning (FLL) period were investigated thoroughly in the spring of 2012. The study was both quantitative and qualitative in nature. The results were analysed with SPSS (i.e. Mean, Std. Deviation, Independent Samples t Test, ANOVA, Chi-square). The results revealed that the language learners (LLs) were overwhelmingly in favour of the use of the IME for FLL. The LLs believed that not only did the IME benefit them in different ways, but it also contributed to the enhancement of their learning. They also felt that the IME could and should have been further improved. Moreover, the results revealed that there were some significant differences between their perceptions in terms of gender, age and job.


ANAHTAR KELİMELER: Çoklu ortamlı medya, dil öğrenme programı, bilgisayar destekli dil öğrenimi (BDDÖ), algılar, dil öğrenenler


KEYWORDS: Multimedia, language software, CALL, perceptions, language learners

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education