FONKSİYON KAVRAMıNıN ÇOKLU TEMSİLLERİNİN ÇAGRIŞTIRDIGI KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ.


CONCEPT IMAGES EVOKED BY MULTIPLE REPRESENTATIONS OF FUNCTIONS


HATİCE AKKOÇ


ÖZET
Bu çalışma matematiğin önemli kavramlarından fonksiyon kavramımn çoklu temsilIerinin (küme eşlemesi diyagramı, sıralı ikililer kümesi, grafık ve cebirsel formül) öğrencilerin zihninde çağrıştırdığı kavram görüntülerini inceler. Çoklu temsil- Ierin oluşturduğu kavram görüntüleri oynadıkları prototip ve örneklem rolleri açısından irdelenmiştir. Çalışmamn örneklemini 9 lise 3 öğrencisi oluşturmaktadır. Bu 9 öğrenci, 114 lise 3 öğrencisine dağıtılan anketlerin sonuçlarına göre teorik örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Temelolarak nitel olan bu çal,şmamn verileri bu 9 lise 3 öğrencisi ile yapılan yarı-yapılandınlmış görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşmelerde öğrencilerden çeşitli temsilIerin fonksiyon olup olmadığı hakkında yüksek ses- le düşünmeleri istenmiştir. Görüşmelerin çözümlemeleri göstermiştir ki küme eşlemesi diyagrarnı prototip rolü oynayarak tanımsal özelliklere daha yakın kavram görüntüleri çağrıştırmıştır. Grafık ve cebirsel temsilIer ise tanımdan ziyade özel örnek- leri (örneklem demetlerini) çağrıştırmıştır.


ABSTRACT
This study investigates students' concept images evoked from multiple representations offunctions such as set correspondence diagrams, sets of ordered pairs, graphs and algebraic expressions. The concept images evoked from multiple representations are examined in terms of the roles representations play; as prototypes and exemplars. The sample of the study is 9 students in grade 11. These 9 students were selected among 114 grade 11 students on the basis ofthe results from the ques- tionnaires using theoretical sampling. This study is mainly qualitative and the main data is obtained from the semi-structured interviews with the 9 students. In these interviews, students were asked to decide whether the given representations are func- tions or not. The analysis of the interview protocols indicated that the set correspondence diagram played the role of a prototy- pe and evoked concept images which included the defıning properties of function. On the other hand, graphical and algebraic representations evoked exemplar-based concept images rather than the defınition


ANAHTAR KELİMELER: Fonksiyon kavramı, kavram görüntüsü, çoklu temsilIer, prototip, örneklem


KEYWORDS: Function concept, concept image, multiple representations, prototype, exemplar.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education