ÜÇ-BOYUTLU SANAL ORTAM VE SOMUT MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEĞE ETKİLERİ


EFFECTS OF USING THREE-DIMENSIONAL VIRTUAL ENVIRONMENTS AND CONCRETE MANIPULATIVES ON SPATIAL ABILITY


Arş. Gör. Bahadır YILDIZ & Doç. Dr. Hakan TÜZÜN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 3-Boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğin bileşenlerinden olan uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme yeteneklerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla True Vision 3D oyun motoru kullanılarak 3-Boyutlu bir sanal birim küp simülasyonu hazırlanmıştır. Çalışma iki okuldaki 108 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Her bir okulda yarı-deneysel desenlerden kontrol gruplu ön-test son-test deney modeli kullanılmıştır. Deney gruplarında sanal ortam ile, kontrol gruplarında ise somut birim küpler ile öğrenme etkinliği yapılmıştır. Uygulamalardan önce ve sonra Uzamsal Görselleştirme Testi ve Zihinsel Döndürme Testi uygulanmıştır. Kontrol grubunda hem Uzamsal Görselleştirme Testi hem de Zihinsel Döndürme Testi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur. Deney grubunda Uzamsal Görselleştirme Testi için istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunurken Zihinsel Döndürme Testindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Katılımcıların üç-boyutlu sanal ortam ile somut materyallerin kullanıldığı ortamdaki Uzamsal Görselleştirme Testi ve Zihinsel Döndürme Testi sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of using 3-D virtual environments and concrete manipulatives on spatial visualisation and mental rotation abilities. A 3-D virtual unit block simulation was designed with True Vision 3D game engine. The study was implemented at two schools with 108 students from fifth grade. A quasi- experimental pre-test post-test research design was followed at each school. The 3-D virtual environment was used in the experimental groups. Unit blocks were used as concrete manipulatives in the control groups. Spatial Visualisation and Mental Rotation Tests were administered before and after the implementations. Spatial Visualisation and Mental Rotation Test scores increased significantly in the control group. Spatial Visualisation Test score increased significantly in the experimental group, while the increase in Mental Rotation Test score was not statistically significant. There was no significant difference between the groups in terms of Spatial Visualisation and Mental Rotation Test results.


ANAHTAR KELİMELER: Uzamsal yetenek, uzamsal görselleştirme, zihinsel döndürme, 3-B sanal ortam


KEYWORDS: Spatial ability, spatial visualisation, mental rotation, 3-D virtual environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education